Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris
1
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-1736.jpg
2
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-1739.jpg
3
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-1747.jpg
4
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-1760.jpg
5
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-1773.jpg
6
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-1786.jpg
7
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-1801.jpg
8
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-1809.jpg
9
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-1821.jpg
10
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-1831.jpg
11
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-1849.jpg
12
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-1857.jpg
13
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-1869.jpg
14
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-1881.jpg
15
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-1895.jpg
16
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-1903.jpg
17
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-1914.jpg
18
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-1927.jpg
19
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-1940.jpg
20
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-1956.jpg
21
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-1958.jpg
22
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-1974.jpg
23
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-1984.jpg
24
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-1993.jpg
25
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-2004.jpg
26
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-2016.jpg
27
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-2027.jpg
28
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-2043.jpg
29
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-2052.jpg
30
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-2066.jpg
31
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-2077.jpg
32
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-2087.jpg
33
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-2101.jpg
34
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-2113.jpg
35
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-2124.jpg
36
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-2133.jpg
37
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-2144.jpg
38
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-2158.jpg
39
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-2170.jpg
40
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-2180.jpg
41
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-2192.jpg
42
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-2203.jpg
43
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-2218.jpg
44
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-2228.jpg
45
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-2235.jpg
46
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-2245.jpg
47
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-2254.jpg
48
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-2270.jpg
49
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-2280.jpg
50
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-2286.jpg
51
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-2299.jpg
1
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-1738.jpg
2
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-1754.jpg
3
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-1842.jpg
4
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-1853.jpg
5
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-1874.jpg
6
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-1877.jpg
7
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-1909.jpg
8
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-1932.jpg
9
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-1933.jpg
10
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-1944.jpg
11
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-1946.jpg
12
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-1957.jpg
13
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-1977.jpg
14
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-2007.jpg
15
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-2009.jpg
16
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-2035.jpg
17
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-2093.jpg
18
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-2094.jpg
19
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-2106.jpg
20
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-2107.jpg
21
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-2117.jpg
22
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-2118.jpg
23
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-2128.jpg
24
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-2140.jpg
25
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-2162.jpg
26
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-2185.jpg
27
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-2213.jpg
28
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-2222.jpg
29
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-2231.jpg
30
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-2261.jpg
31
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-2282.jpg
32
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-2294.jpg
1
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-1727.jpg
2
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-1746.jpg
3
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-1763.jpg
4
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-1767.jpg
5
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Alessandro Garofalo for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-25824.jpg
6
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-1776.jpg
7
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-1777.jpg
8
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-1780.jpg
9
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-1793.jpg
10
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-1795.jpg
11
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-1816.jpg
12
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-1817.jpg
13
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-1820.jpg
14
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-1829.jpg
15
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-1840.jpg
16
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-1843.jpg
17
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-1851.jpg
18
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-1867.jpg
19
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-1885.jpg
20
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-1896.jpg
21
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-1899.jpg
22
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-1920.jpg
23
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-1921.jpg
24
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-1936.jpg
25
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-1949.jpg
26
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Alessandro Garofalo for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-43851.jpg
27
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-1967.jpg
28
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-1968.jpg
29
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Alessandro Garofalo for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-43879.jpg
30
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-1985.jpg
31
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-1986.jpg
32
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-1999.jpg
33
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-2021.jpg
34
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-2026.jpg
35
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Alessandro Garofalo for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-43915.jpg
36
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-2055.jpg
37
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-2058.jpg
38
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-2069.jpg
39
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-2080.jpg
40
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-2137.jpg
41
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-2138.jpg
42
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-2147.jpg
43
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-2152.jpg
44
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-2174.jpg
45
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-2198.jpg
46
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-2238.jpg
47
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-2241.jpg
48
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-2243.jpg
49
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-2252.jpg
50
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Alessandro Garofalo for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-44033.jpg
51
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-2271.jpg
52
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-2273.jpg
53
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-2307.jpg
54
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Alessandro Garofalo for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-44074.jpg
55
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Alessandro Garofalo for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-44083.jpg
56
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Regis Colin for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-2345.jpg
57
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Alessandro Garofalo for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-25853.jpg
58
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Alessandro Garofalo for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-25822.jpg
59
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Alessandro Garofalo for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-25877.jpg
60
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Alessandro Garofalo for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-25900.jpg
61
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Alessandro Garofalo for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-26000.jpg
62
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Alessandro Garofalo for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-25984.jpg
63
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Alessandro Garofalo for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-26005.jpg
64
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Alessandro Garofalo for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-26035.jpg
65
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Alessandro Garofalo for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-26099.jpg
66
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Alessandro Garofalo for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-26163.jpg
67
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Alessandro Garofalo for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-26222.jpg
68
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Alessandro Garofalo for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-26183.jpg
69
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Alessandro Garofalo for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-26287.jpg
70
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Alessandro Garofalo for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-26652.jpg
71
Akris Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris Credits: Alessandro Garofalo for NOWFASHION
Akris-RTW-FW20-Paris-26254.jpg
SHARE
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
OTHER COLLECTIONS
Akris Ready To Wear Fall Winter 2021
34 PHOTOS
Akris Ready To Wear Spring Summer 2020 Paris
163 PHOTOS
Akris Ready To Wear Fall Winter 2019 Paris
177 PHOTOS
Louis Vuitton Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris
188 PHOTOS
Lacoste Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris
89 PHOTOS
Junko Shimada Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris
62 PHOTOS
Miu Miu Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris
202 PHOTOS
Arturo Obegero Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris
52 PHOTOS
GAUCHERE Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris
78 PHOTOS
Valentin Yudashkin Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris
107 PHOTOS
Chanel Ready To Wear Fall Winter 2020 Paris
193 PHOTOS