1
Daks Menswear Fall Winter 2016 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Menswear-Fall-Winter-2016-Milan-2704.jpg
2
Daks Menswear Fall Winter 2016 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Menswear-Fall-Winter-2016-Milan-2711.jpg
3
Daks Menswear Fall Winter 2016 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Menswear-Fall-Winter-2016-Milan-2717.jpg
4
Daks Menswear Fall Winter 2016 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Menswear-Fall-Winter-2016-Milan-2721.jpg
5
Daks Menswear Fall Winter 2016 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Menswear-Fall-Winter-2016-Milan-2726.jpg
6
Daks Menswear Fall Winter 2016 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Menswear-Fall-Winter-2016-Milan-2733.jpg
7
Daks Menswear Fall Winter 2016 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Menswear-Fall-Winter-2016-Milan-2739.jpg
8
Daks Menswear Fall Winter 2016 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Menswear-Fall-Winter-2016-Milan-2746.jpg
9
Daks Menswear Fall Winter 2016 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Menswear-Fall-Winter-2016-Milan-2750.jpg
10
Daks Menswear Fall Winter 2016 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Menswear-Fall-Winter-2016-Milan-2757.jpg
11
Daks Menswear Fall Winter 2016 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Menswear-Fall-Winter-2016-Milan-2762.jpg
12
Daks Menswear Fall Winter 2016 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Menswear-Fall-Winter-2016-Milan-2769.jpg
13
Daks Menswear Fall Winter 2016 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Menswear-Fall-Winter-2016-Milan-2774.jpg
14
Daks Menswear Fall Winter 2016 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Menswear-Fall-Winter-2016-Milan-2777.jpg
15
Daks Menswear Fall Winter 2016 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Menswear-Fall-Winter-2016-Milan-2782.jpg
16
Daks Menswear Fall Winter 2016 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Menswear-Fall-Winter-2016-Milan-2785.jpg
17
Daks Menswear Fall Winter 2016 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Menswear-Fall-Winter-2016-Milan-2788.jpg
18
Daks Menswear Fall Winter 2016 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Menswear-Fall-Winter-2016-Milan-2793.jpg
19
Daks Menswear Fall Winter 2016 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Menswear-Fall-Winter-2016-Milan-2799.jpg
20
Daks Menswear Fall Winter 2016 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Menswear-Fall-Winter-2016-Milan-2802.jpg
21
Daks Menswear Fall Winter 2016 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Menswear-Fall-Winter-2016-Milan-2807.jpg
22
Daks Menswear Fall Winter 2016 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Menswear-Fall-Winter-2016-Milan-2812.jpg
23
Daks Menswear Fall Winter 2016 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Menswear-Fall-Winter-2016-Milan-2815.jpg
24
Daks Menswear Fall Winter 2016 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Menswear-Fall-Winter-2016-Milan-2821.jpg
25
Daks Menswear Fall Winter 2016 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Menswear-Fall-Winter-2016-Milan-2825.jpg
26
Daks Menswear Fall Winter 2016 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Menswear-Fall-Winter-2016-Milan-2829.jpg
27
Daks Menswear Fall Winter 2016 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Menswear-Fall-Winter-2016-Milan-2834.jpg
28
Daks Menswear Fall Winter 2016 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Menswear-Fall-Winter-2016-Milan-2838.jpg
29
Daks Menswear Fall Winter 2016 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Menswear-Fall-Winter-2016-Milan-2844.jpg
30
Daks Menswear Fall Winter 2016 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Menswear-Fall-Winter-2016-Milan-2847.jpg
31
Daks Menswear Fall Winter 2016 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Menswear-Fall-Winter-2016-Milan-2852.jpg
32
Daks Menswear Fall Winter 2016 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Menswear-Fall-Winter-2016-Milan-2856.jpg
33
Daks Menswear Fall Winter 2016 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Menswear-Fall-Winter-2016-Milan-2859.jpg
34
Daks Menswear Fall Winter 2016 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Menswear-Fall-Winter-2016-Milan-2864.jpg
35
Daks Menswear Fall Winter 2016 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Menswear-Fall-Winter-2016-Milan-2868.jpg
36
Daks Menswear Fall Winter 2016 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Menswear-Fall-Winter-2016-Milan-2873.jpg
37
Daks Menswear Fall Winter 2016 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Menswear-Fall-Winter-2016-Milan-2878.jpg
38
Daks Menswear Fall Winter 2016 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Menswear-Fall-Winter-2016-Milan-2882.jpg
39
Daks Menswear Fall Winter 2016 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Menswear-Fall-Winter-2016-Milan-2887.jpg
40
Daks Menswear Fall Winter 2016 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Menswear-Fall-Winter-2016-Milan-2890.jpg
41
Daks Menswear Fall Winter 2016 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Menswear-Fall-Winter-2016-Milan-2894.jpg
42
Daks Menswear Fall Winter 2016 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Menswear-Fall-Winter-2016-Milan-2900.jpg
43
Daks Menswear Fall Winter 2016 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Menswear-Fall-Winter-2016-Milan-2931.jpg
1
Daks Menswear Fall Winter 2016 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Menswear-Fall-Winter-2016-Milan-2692.jpg
2
Daks Menswear Fall Winter 2016 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Menswear-Fall-Winter-2016-Milan-2705.jpg
3
Daks Menswear Fall Winter 2016 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Menswear-Fall-Winter-2016-Milan-2718.jpg
4
Daks Menswear Fall Winter 2016 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Menswear-Fall-Winter-2016-Milan-2723.jpg
5
Daks Menswear Fall Winter 2016 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Menswear-Fall-Winter-2016-Milan-2730.jpg
6
Daks Menswear Fall Winter 2016 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Menswear-Fall-Winter-2016-Milan-2734.jpg
7
Daks Menswear Fall Winter 2016 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Menswear-Fall-Winter-2016-Milan-2740.jpg
8
Daks Menswear Fall Winter 2016 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Menswear-Fall-Winter-2016-Milan-2749.jpg
9
Daks Menswear Fall Winter 2016 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Menswear-Fall-Winter-2016-Milan-2754.jpg
10
Daks Menswear Fall Winter 2016 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Menswear-Fall-Winter-2016-Milan-2758.jpg
11
Daks Menswear Fall Winter 2016 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Menswear-Fall-Winter-2016-Milan-2766.jpg
12
Daks Menswear Fall Winter 2016 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Menswear-Fall-Winter-2016-Milan-2772.jpg
13
Daks Menswear Fall Winter 2016 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Menswear-Fall-Winter-2016-Milan-2779.jpg
14
Daks Menswear Fall Winter 2016 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Menswear-Fall-Winter-2016-Milan-2790.jpg
15
Daks Menswear Fall Winter 2016 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Menswear-Fall-Winter-2016-Milan-2795.jpg
16
Daks Menswear Fall Winter 2016 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Menswear-Fall-Winter-2016-Milan-2796.jpg
17
Daks Menswear Fall Winter 2016 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Menswear-Fall-Winter-2016-Milan-2800.jpg
18
Daks Menswear Fall Winter 2016 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Menswear-Fall-Winter-2016-Milan-2804.jpg
19
Daks Menswear Fall Winter 2016 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Menswear-Fall-Winter-2016-Milan-2808.jpg
20
Daks Menswear Fall Winter 2016 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Menswear-Fall-Winter-2016-Milan-2809.jpg
21
Daks Menswear Fall Winter 2016 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Menswear-Fall-Winter-2016-Milan-2817.jpg
22
Daks Menswear Fall Winter 2016 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Menswear-Fall-Winter-2016-Milan-2822.jpg
23
Daks Menswear Fall Winter 2016 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Menswear-Fall-Winter-2016-Milan-2831.jpg
24
Daks Menswear Fall Winter 2016 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Menswear-Fall-Winter-2016-Milan-2836.jpg
25
Daks Menswear Fall Winter 2016 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Menswear-Fall-Winter-2016-Milan-2845.jpg
26
Daks Menswear Fall Winter 2016 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Menswear-Fall-Winter-2016-Milan-2849.jpg
27
Daks Menswear Fall Winter 2016 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Menswear-Fall-Winter-2016-Milan-2866.jpg
28
Daks Menswear Fall Winter 2016 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Menswear-Fall-Winter-2016-Milan-2870.jpg
29
Daks Menswear Fall Winter 2016 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Menswear-Fall-Winter-2016-Milan-2888.jpg
30
Daks Menswear Fall Winter 2016 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Menswear-Fall-Winter-2016-Milan-2892.jpg
31
Daks Menswear Fall Winter 2016 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Menswear-Fall-Winter-2016-Milan-2896.jpg
32
Daks Menswear Fall Winter 2016 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Menswear-Fall-Winter-2016-Milan-2898.jpg
33
Daks Menswear Fall Winter 2016 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Menswear-Fall-Winter-2016-Milan-2902.jpg
34
Daks Menswear Fall Winter 2016 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Menswear-Fall-Winter-2016-Milan-2911.jpg
35
Daks Menswear Fall Winter 2016 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Menswear-Fall-Winter-2016-Milan-2916.jpg
36
Daks Menswear Fall Winter 2016 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Menswear-Fall-Winter-2016-Milan-2917.jpg
37
Daks Menswear Fall Winter 2016 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Menswear-Fall-Winter-2016-Milan-2918.jpg
38
Daks Menswear Fall Winter 2016 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Menswear-Fall-Winter-2016-Milan-2920.jpg
39
Daks Menswear Fall Winter 2016 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Menswear-Fall-Winter-2016-Milan-2922.jpg
40
Daks Menswear Fall Winter 2016 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Menswear-Fall-Winter-2016-Milan-2924.jpg
41
Daks Menswear Fall Winter 2016 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Menswear-Fall-Winter-2016-Milan-2925.jpg
42
Daks Menswear Fall Winter 2016 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Menswear-Fall-Winter-2016-Milan-2926.jpg
1
Daks Menswear Fall Winter 2016 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Menswear-Fall-Winter-2016-Milan-2615.jpg
2
Daks Menswear Fall Winter 2016 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Menswear-Fall-Winter-2016-Milan-2618.jpg
3
Daks Menswear Fall Winter 2016 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Menswear-Fall-Winter-2016-Milan-2619.jpg
4
Daks Menswear Fall Winter 2016 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Menswear-Fall-Winter-2016-Milan-2621.jpg
5
Daks Menswear Fall Winter 2016 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Menswear-Fall-Winter-2016-Milan-2624.jpg
6
Daks Menswear Fall Winter 2016 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Menswear-Fall-Winter-2016-Milan-2635.jpg
7
Daks Menswear Fall Winter 2016 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Menswear-Fall-Winter-2016-Milan-2651.jpg
8
Daks Menswear Fall Winter 2016 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Menswear-Fall-Winter-2016-Milan-2647.jpg
9
Daks Menswear Fall Winter 2016 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Menswear-Fall-Winter-2016-Milan-2654.jpg
10
Daks Menswear Fall Winter 2016 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Menswear-Fall-Winter-2016-Milan-2661.jpg
11
Daks Menswear Fall Winter 2016 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Menswear-Fall-Winter-2016-Milan-2664.jpg
12
Daks Menswear Fall Winter 2016 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Menswear-Fall-Winter-2016-Milan-2669.jpg
13
Daks Menswear Fall Winter 2016 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Menswear-Fall-Winter-2016-Milan-2671.jpg
14
Daks Menswear Fall Winter 2016 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Menswear-Fall-Winter-2016-Milan-2672.jpg
15
Daks Menswear Fall Winter 2016 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Menswear-Fall-Winter-2016-Milan-2679.jpg
16
Daks Menswear Fall Winter 2016 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Menswear-Fall-Winter-2016-Milan-2681.jpg
17
Daks Menswear Fall Winter 2016 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Menswear-Fall-Winter-2016-Milan-2682.jpg
18
Daks Menswear Fall Winter 2016 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Menswear-Fall-Winter-2016-Milan-2694.jpg
19
Daks Menswear Fall Winter 2016 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Menswear-Fall-Winter-2016-Milan-2743.jpg
20
Daks Menswear Fall Winter 2016 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Menswear-Fall-Winter-2016-Milan-2770.jpg
21
Daks Menswear Fall Winter 2016 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Menswear-Fall-Winter-2016-Milan-2904.jpg
22
Daks Menswear Fall Winter 2016 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Menswear-Fall-Winter-2016-Milan-2906.jpg
23
Daks Menswear Fall Winter 2016 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Menswear-Fall-Winter-2016-Milan-2915.jpg
24
Daks Menswear Fall Winter 2016 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Menswear-Fall-Winter-2016-Milan-2927.jpg
Daks Menswear Fall Winter 2016 Milan
109 View slideshow

Daks Menswear Fall Winter 2016 Milan