1
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano / NOWFASHION
Nti3ni5qcgc
2
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano / NOWFASHION
Nti5ni5qcgc
3
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano / NOWFASHION
Ntizmc5qcgc
4
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano / NOWFASHION
Ntmxnc5qcgc
5
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano / NOWFASHION
Ntm2ms5qcgc
6
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano / NOWFASHION
Ntm2nc5qcgc
7
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano / NOWFASHION
Ntm5ni5qcgc
8
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano / NOWFASHION
Ntqxny5qcgc
9
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano / NOWFASHION
Ntqzms5qcgc
10
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano / NOWFASHION
Ntqznc5qcgc
11
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano / NOWFASHION
Ntq1ns5qcgc
12
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano / NOWFASHION
Ntq3ni5qcgc
13
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano / NOWFASHION
Ntq4ns5qcgc
14
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano / NOWFASHION
Ntuwmi5qcgc
15
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano / NOWFASHION
Ntuxns5qcgc
16
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano / NOWFASHION
Ntuzms5qcgc
17
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano / NOWFASHION
Ntu1ns5qcgc
18
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano / NOWFASHION
Ntu2oc5qcgc
19
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano / NOWFASHION
Ntu4nc5qcgc
20
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano / NOWFASHION
Ntywmi5qcgc
21
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano / NOWFASHION
Ntyxny5qcgc
22
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano / NOWFASHION
Nty0ms5qcgc
23
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano / NOWFASHION
Nty1ny5qcgc
24
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano / NOWFASHION
Nti2mi5qcgc
25
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano / NOWFASHION
Nti4ms5qcgc
26
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano / NOWFASHION
Ntmwmy5qcgc
27
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano / NOWFASHION
Ntmxoc5qcgc
28
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano / NOWFASHION
Ntmzmi5qcgc
29
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano / NOWFASHION
Ntm1mi5qcgc
30
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano / NOWFASHION
Otm2os5qcgc
31
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano / NOWFASHION
Ntm3oc5qcgc
32
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano / NOWFASHION
Ntqwni5qcgc
33
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano / NOWFASHION
Ntqymy5qcgc
34
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano / NOWFASHION
Ntu2ns5qcgc
35
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano / NOWFASHION
Ntq1mc5qcgc
36
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano / NOWFASHION
Ntq2my5qcgc
37
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano / NOWFASHION
Ntq4mi5qcgc
38
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano / NOWFASHION
Ntq5ny5qcgc
39
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano / NOWFASHION
Ntuxos5qcgc
40
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano / NOWFASHION
Ntuyny5qcgc
41
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano / NOWFASHION
Ntu1ms5qcgc
42
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano / NOWFASHION
Ntqzni5qcgc
43
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano / NOWFASHION
Ntu3os5qcgc
44
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano / NOWFASHION
Ntu5ni5qcgc
45
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano / NOWFASHION
Ntyxnc5qcgc
46
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano / NOWFASHION
Ntyzni5qcgc
47
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano / NOWFASHION
Ntmyni5qcgc
48
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano / NOWFASHION
Nti2oc5qcgc
49
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano / NOWFASHION
Nti4ni5qcgc
50
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano / NOWFASHION
Ntmwny5qcgc
51
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano / NOWFASHION
Ntmymi5qcgc
52
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano / NOWFASHION
Ntmzns5qcgc
53
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano / NOWFASHION
Ntm2my5qcgc
54
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano / NOWFASHION
Otm3my5qcgc
55
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano / NOWFASHION
Ntm4nc5qcgc
56
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano / NOWFASHION
Ntqxmy5qcgc
57
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano / NOWFASHION
Ntqyni5qcgc
58
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano / NOWFASHION
Ntq0mc5qcgc
59
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano / NOWFASHION
Ntq1my5qcgc
60
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano / NOWFASHION
Ntq2os5qcgc
61
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano / NOWFASHION
Ntq4oc5qcgc
62
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano / NOWFASHION
Nti0ni5qcgc
63
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano / NOWFASHION
Ntuxms5qcgc
64
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano / NOWFASHION
Ntuyms5qcgc
65
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano / NOWFASHION
Ntu0my5qcgc
66
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano / NOWFASHION
Ntu3ms5qcgc
67
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano / NOWFASHION
Ntu2mc5qcgc
68
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano / NOWFASHION
Ntu4oc5qcgc
69
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano / NOWFASHION
Ntmyos5qcgc
70
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano / NOWFASHION
Nti1my5qcgc
71
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano / NOWFASHION
Nti3ms5qcgc
72
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano / NOWFASHION
Nti4os5qcgc
73
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano / NOWFASHION
Ntmxms5qcgc
74
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano / NOWFASHION
Ntmzos5qcgc
75
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano / NOWFASHION
Ntm1ny5qcgc
76
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano / NOWFASHION
Ntm3nc5qcgc
77
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano / NOWFASHION
Ntm4oc5qcgc
78
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano / NOWFASHION
Ntqxmc5qcgc
79
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano / NOWFASHION
Ntqymc5qcgc
80
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano / NOWFASHION
Ntq0ms5qcgc
81
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano / NOWFASHION
Ntq2mc5qcgc
82
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano / NOWFASHION
Ntq3my5qcgc
83
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano / NOWFASHION
Ntq5ms5qcgc
84
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano / NOWFASHION
Ntuwny5qcgc
85
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano / NOWFASHION
Ntuymy5qcgc
86
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano / NOWFASHION
Ntu0ny5qcgc
87
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano / NOWFASHION
Ntu2my5qcgc
88
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano / NOWFASHION
Ntu3ni5qcgc
89
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano / NOWFASHION
Ntywos5qcgc
90
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano / NOWFASHION
Ntu5ms5qcgc
91
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Mji1nzaxlmpwzw
1
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Zw
2
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Zw
3
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Zw
4
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Zw
5
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Zw
6
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Zw
7
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Zw
8
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Zw
9
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Zw
10
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Zw
11
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Zw
12
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Zw
13
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Zw
14
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Zw
15
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Zw
16
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Zw
17
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Zw
18
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Zw
19
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Zw
20
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Zw
21
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Zw
22
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Zw
23
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Zw
24
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Zw
25
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Zw
26
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Zw
27
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Zw
28
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Zw
29
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Zw
30
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Zw
31
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Zw
32
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Zw
33
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Zw
34
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Zw
35
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Zw
36
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Zw
37
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Zw
38
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Zw
39
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Zw
40
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Zw
41
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Zw
42
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Zw
43
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Zw
44
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Zw
45
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Zw
46
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Zw
47
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Zw
48
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Zw
49
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Zw
50
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Zw
51
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Zw
52
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Zw
53
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Zw
54
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Zw
55
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Zw
56
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Zw
57
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Zw
58
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Zw
59
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Zw
60
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Zw
61
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Zw
62
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Zw
63
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Zw
64
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Zw
65
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Zw
66
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Zw
67
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Zw
68
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Zw
69
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Zw
70
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Zw
71
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Zw
72
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Zw
73
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Zw
74
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Zw
75
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Zw
76
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Zw
77
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Zw
78
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Zw
79
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Zw
80
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Zw
81
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Zw
82
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Zw
83
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Zw
1
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Mji0mzmylmpwzw
2
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Mji0mzm3lmpwzw
3
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Mji1mtm3lmpwzw
4
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Mji1mzq0lmpwzw
5
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Mji1ntm2lmpwzw
6
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Mji1njiwlmpwzw
7
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Mji1njk5lmpwzw
8
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Mji1nzewlmpwzw
9
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Mji1nzuxlmpwzw
1
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Otiyndu1os5qcgc
2
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Otiyndy1mc5qcgc
3
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Otiyndy3mi5qcgc
4
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Otiyndcwmy5qcgc
5
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Otiyndc0os5qcgc
6
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Otiyndk2mi5qcgc
7
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Otiyndk2nc5qcgc
8
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Otiyndk4ny5qcgc
9
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Otiyntaymi5qcgc
10
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Otiyntexni5qcgc
11
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Otiynte0ni5qcgc
12
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Otiynti1mi5qcgc
13
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Otiynti4mc5qcgc
14
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Otiyntm1mc5qcgc
15
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Otiyntm4my5qcgc
16
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Otiyntqxmi5qcgc
17
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Otiyntqymc5qcgc
18
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Otiyntu0ny5qcgc
19
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Otiyntc5ni5qcgc
20
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Otiyntgwmc5qcgc
21
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Otiyntg0ms5qcgc
22
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Otiyntg1ni5qcgc
23
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Otiyntg1oc5qcgc
24
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Otiynja0my5qcgc
25
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Otiynjeymc5qcgc
26
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Otiynje3ny5qcgc
27
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Otiynjm0mi5qcgc
28
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Otiynjm1nc5qcgc
29
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Otiynjm2mc5qcgc
30
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Otiynjq1mi5qcgc
31
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Otiynju0oc5qcgc
32
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Otiynju4nc5qcgc
33
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Otiynju5ms5qcgc
34
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Otiynjc1ms5qcgc
35
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Otiynjc4ni5qcgc
36
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Otiynjgyms5qcgc
37
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Otiynjg0my5qcgc
38
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Otiynjg5my5qcgc
39
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Otiynjkwos5qcgc
40
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Otiynjkzoc5qcgc
41
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Otiynjk1ny5qcgc
42
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Otiynjk5ni5qcgc
43
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Otiynzazms5qcgc
44
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Otiynza4ms5qcgc
45
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Otiynzeyni5qcgc
46
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Otiynzeyos5qcgc
47
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Otiynzi0mc5qcgc
48
Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Otiynzi0nc5qcgc

Gucci Men & Women Fall Winter 2018 Milan

Backstage at Gucci fashion show.