Hussein Bazaza Spring Summer 2020 Dubai
Slideshow
Gallery
1
Hussein Bazaza Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Hussein-Bazaza-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-8341.jpg
2
Hussein Bazaza Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Hussein-Bazaza-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-8349.jpg
3
Hussein Bazaza Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Hussein-Bazaza-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-8355.jpg
4
Hussein Bazaza Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Hussein-Bazaza-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-8361.jpg
5
Hussein Bazaza Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Hussein-Bazaza-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-8366.jpg
6
Hussein Bazaza Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Hussein-Bazaza-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-8369.jpg
7
Hussein Bazaza Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Hussein-Bazaza-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-8378.jpg
8
Hussein Bazaza Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Hussein-Bazaza-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-8382.jpg
9
Hussein Bazaza Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Hussein-Bazaza-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-8389.jpg
10
Hussein Bazaza Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Hussein-Bazaza-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-8395.jpg
11
Hussein Bazaza Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Hussein-Bazaza-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-8401.jpg
12
Hussein Bazaza Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Hussein-Bazaza-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-8408.jpg
13
Hussein Bazaza Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Hussein-Bazaza-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-8414.jpg
14
Hussein Bazaza Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Hussein-Bazaza-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-8419.jpg
15
Hussein Bazaza Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Hussein-Bazaza-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-8424.jpg
16
Hussein Bazaza Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Hussein-Bazaza-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-8430.jpg
17
Hussein Bazaza Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Hussein-Bazaza-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-8436.jpg
18
Hussein Bazaza Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Hussein-Bazaza-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-8441.jpg
19
Hussein Bazaza Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Hussein-Bazaza-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-8447.jpg
20
Hussein Bazaza Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Hussein-Bazaza-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-8452.jpg
21
Hussein Bazaza Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Hussein-Bazaza-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-8456.jpg
22
Hussein Bazaza Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Hussein-Bazaza-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-8459.jpg
23
Hussein Bazaza Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Hussein-Bazaza-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-8467.jpg
24
Hussein Bazaza Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Hussein-Bazaza-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-8475.jpg
25
Hussein Bazaza Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Hussein-Bazaza-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-8480.jpg
26
Hussein Bazaza Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Hussein-Bazaza-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-8486.jpg
27
Hussein Bazaza Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Hussein-Bazaza-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-8492.jpg
28
Hussein Bazaza Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Hussein-Bazaza-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-8499.jpg
29
Hussein Bazaza Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Hussein-Bazaza-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-8505.jpg
30
Hussein Bazaza Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Hussein-Bazaza-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-8512.jpg
31
Hussein Bazaza Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Hussein-Bazaza-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-8517.jpg
32
Hussein Bazaza Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Hussein-Bazaza-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-8523.jpg
33
Hussein Bazaza Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Hussein-Bazaza-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-8529.jpg
34
Hussein Bazaza Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Hussein-Bazaza-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-8536.jpg
35
Hussein Bazaza Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Hussein-Bazaza-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-8544.jpg
36
Hussein Bazaza Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Hussein-Bazaza-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-8551.jpg
37
Hussein Bazaza Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Hussein-Bazaza-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-8554.jpg
38
Hussein Bazaza Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Hussein-Bazaza-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-8561.jpg
39
Hussein Bazaza Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Hussein-Bazaza-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-8566.jpg
40
Hussein Bazaza Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Hussein-Bazaza-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-8571.jpg
41
Hussein Bazaza Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Hussein-Bazaza-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-8579.jpg
42
Hussein Bazaza Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Hussein-Bazaza-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-8586.jpg
43
Hussein Bazaza Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Hussein-Bazaza-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-8595.jpg
44
Hussein Bazaza Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Hussein-Bazaza-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-8600.jpg
45
Hussein Bazaza Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Hussein-Bazaza-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-8662.jpg
4
Hussein Bazaza Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Hussein-Bazaza-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-8346.jpg
6
Hussein Bazaza Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Hussein-Bazaza-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-8352.jpg
9
Hussein Bazaza Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Hussein-Bazaza-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-8358.jpg
10
Hussein Bazaza Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Hussein-Bazaza-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-8363.jpg
11
Hussein Bazaza Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Hussein-Bazaza-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-8368.jpg
15
Hussein Bazaza Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Hussein-Bazaza-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-8385.jpg
16
Hussein Bazaza Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Hussein-Bazaza-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-8386.jpg
18
Hussein Bazaza Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Hussein-Bazaza-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-8391.jpg
20
Hussein Bazaza Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Hussein-Bazaza-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-8397.jpg
21
Hussein Bazaza Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Hussein-Bazaza-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-8399.jpg
22
Hussein Bazaza Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Hussein-Bazaza-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-8404.jpg
23
Hussein Bazaza Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Hussein-Bazaza-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-8405.jpg
25
Hussein Bazaza Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Hussein-Bazaza-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-8410.jpg
26
Hussein Bazaza Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Hussein-Bazaza-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-8411.jpg
28
Hussein Bazaza Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Hussein-Bazaza-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-8415.jpg
29
Hussein Bazaza Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Hussein-Bazaza-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-8422.jpg
30
Hussein Bazaza Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Hussein-Bazaza-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-8432.jpg
31
Hussein Bazaza Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Hussein-Bazaza-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-8438.jpg
32
Hussein Bazaza Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Hussein-Bazaza-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-8443.jpg
33
Hussein Bazaza Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Hussein-Bazaza-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-8444.jpg
34
Hussein Bazaza Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Hussein-Bazaza-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-8449.jpg
36
Hussein Bazaza Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Hussein-Bazaza-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-8453.jpg
38
Hussein Bazaza Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Hussein-Bazaza-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-8462.jpg
39
Hussein Bazaza Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Hussein-Bazaza-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-8469.jpg
41
Hussein Bazaza Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Hussein-Bazaza-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-8476.jpg
42
Hussein Bazaza Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Hussein-Bazaza-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-8478.jpg
44
Hussein Bazaza Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Hussein-Bazaza-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-8483.jpg
45
Hussein Bazaza Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Hussein-Bazaza-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-8488.jpg
46
Hussein Bazaza Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Hussein-Bazaza-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-8495.jpg
47
Hussein Bazaza Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Hussein-Bazaza-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-8502.jpg
48
Hussein Bazaza Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Hussein-Bazaza-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-8515.jpg
49
Hussein Bazaza Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Hussein-Bazaza-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-8520.jpg
52
Hussein Bazaza Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Hussein-Bazaza-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-8526.jpg
54
Hussein Bazaza Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Hussein-Bazaza-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-8532.jpg
55
Hussein Bazaza Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Hussein-Bazaza-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-8534.jpg
57
Hussein Bazaza Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Hussein-Bazaza-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-8552.jpg
59
Hussein Bazaza Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Hussein-Bazaza-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-8556.jpg
60
Hussein Bazaza Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Hussein-Bazaza-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-8563.jpg
61
Hussein Bazaza Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Hussein-Bazaza-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-8569.jpg
63
Hussein Bazaza Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Hussein-Bazaza-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-8577.jpg
64
Hussein Bazaza Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Hussein-Bazaza-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-8583.jpg
67
Hussein Bazaza Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Hussein-Bazaza-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-8589.jpg
68
Hussein Bazaza Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Hussein-Bazaza-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-8602.jpg
3
Hussein Bazaza Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Hussein-Bazaza-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-8457.jpg
4
Hussein Bazaza Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Hussein-Bazaza-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-8471.jpg
6
Hussein Bazaza Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Hussein-Bazaza-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-8508.jpg
7
Hussein Bazaza Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Hussein-Bazaza-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-8540.jpg
11
Hussein Bazaza Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Hussein-Bazaza-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-8608.jpg
12
Hussein Bazaza Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Hussein-Bazaza-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-8610.jpg
13
Hussein Bazaza Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Hussein-Bazaza-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-8615.jpg
14
Hussein Bazaza Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Hussein-Bazaza-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-8621.jpg
15
Hussein Bazaza Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Hussein-Bazaza-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-8626.jpg
16
Hussein Bazaza Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Hussein-Bazaza-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-8628.jpg
17
Hussein Bazaza Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Hussein-Bazaza-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-8632.jpg
18
Hussein Bazaza Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Hussein-Bazaza-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-8635.jpg
19
Hussein Bazaza Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Hussein-Bazaza-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-8637.jpg
20
Hussein Bazaza Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Hussein-Bazaza-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-8640.jpg
21
Hussein Bazaza Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Hussein-Bazaza-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-8655.jpg
22
Hussein Bazaza Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Hussein-Bazaza-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-8663.jpg
SHARE
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
OTHER COLLECTIONS
Hussein Bazaza Ready To Wear Spring Summer 2018 Dubai
68 PHOTOS
Hussein Bazaza Fall 2017 Fashion Forward Dubai
32 PHOTOS
Hussein Bazaza Spring 2017 Fashion Forward Dubai
35 PHOTOS
Nora Al Shaikh Spring Summer 2020 Dubai
81 PHOTOS
Jonathan Marc Stein Spring Summer 2020 Dubai
Marmar Halim Spring Summer 2020 Dubai
107 PHOTOS
MIKHAIL CHAMOUN Spring Summer 2020 Dubai
96 PHOTOS
Sophie Couture Spring Summer 2020 Dubai
121 PHOTOS
Mia Couture Spring Summer 2020 Dubai
89 PHOTOS
Malliny Spring Summer 2020 Dubai
97 PHOTOS
Mehmet Korkmaz Spring Summer 2020 Dubai
90 PHOTOS