Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris
1
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-8086.jpg
2
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-8100.jpg
3
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-8112.jpg
4
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-8126.jpg
5
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-8142.jpg
6
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-8158.jpg
7
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-8179.jpg
8
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-8195.jpg
9
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-8214.jpg
10
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-8229.jpg
11
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-8247.jpg
12
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-8264.jpg
13
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-8283.jpg
14
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-8299.jpg
15
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-8321.jpg
16
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-8337.jpg
17
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-8357.jpg
18
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-8375.jpg
19
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-8395.jpg
20
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-8415.jpg
21
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-8431.jpg
22
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-8451.jpg
23
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-8474.jpg
24
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-8572.jpg
1
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-8092.jpg
2
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-8094.jpg
3
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-8105.jpg
4
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-8117.jpg
5
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-8134.jpg
6
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-8150.jpg
7
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-8167.jpg
8
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-8171.jpg
9
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-8187.jpg
10
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-8190.jpg
11
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-8203.jpg
12
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-8222.jpg
13
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-8223.jpg
14
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-8237.jpg
15
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-8255.jpg
16
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-8270.jpg
17
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-8275.jpg
18
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-8292.jpg
19
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-8306.jpg
20
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-8329.jpg
21
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-8342.jpg
22
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-8345.jpg
23
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-8362.jpg
24
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-8386.jpg
25
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-8404.jpg
26
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-8422.jpg
27
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-8438.jpg
28
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-8460.jpg
29
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-8484.jpg
30
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-8488.jpg
31
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-8509.jpg
32
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-8512.jpg
33
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-8514.jpg
34
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-8516.jpg
35
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-8517.jpg
36
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-8519.jpg
37
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-8521.jpg
38
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-8524.jpg
39
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-8527.jpg
40
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-8530.jpg
41
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-8532.jpg
42
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-8533.jpg
43
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-8536.jpg
44
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-8539.jpg
45
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-8542.jpg
46
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-8549.jpg
47
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-8553.jpg
1
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-6060.jpg
2
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-6063.jpg
3
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-6067.jpg
4
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-6075.jpg
5
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-6078.jpg
6
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-6087.jpg
7
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-6088.jpg
8
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-6093.jpg
9
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-6101.jpg
10
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-6107.jpg
11
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-6119.jpg
12
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-6131.jpg
13
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-6135.jpg
14
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-6139.jpg
15
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-6152.jpg
16
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-6154.jpg
17
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-6161.jpg
18
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-6166.jpg
19
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-6169.jpg
20
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-6175.jpg
21
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-6181.jpg
22
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-6187.jpg
23
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-6194.jpg
24
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-6212.jpg
25
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-6217.jpg
26
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-6225.jpg
27
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-6229.jpg
28
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-6232.jpg
29
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-6236.jpg
30
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-6240.jpg
31
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-6248.jpg
32
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-6250.jpg
33
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-6254.jpg
34
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-6258.jpg
35
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-6271.jpg
36
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-6275.jpg
37
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-6284.jpg
38
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-6297.jpg
39
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-6307.jpg
40
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-6312.jpg
41
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-6318.jpg
42
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-6324.jpg
43
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-6327.jpg
44
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-6336.jpg
45
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-6352.jpg
46
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-6372.jpg
47
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-6381.jpg
48
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-6391.jpg
49
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-6392.jpg
50
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-6400.jpg
51
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-6411.jpg
52
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-6416.jpg
53
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-8224.jpg
54
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-8331.jpg
55
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-8368.jpg
56
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-8388.jpg
57
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-8408.jpg
58
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-8490.jpg
59
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-8505.jpg
60
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2016 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Azzaro-Couture-SS16-Paris-8554.jpg
SHARE
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
OTHER COLLECTIONS
Loris Azzaro Couture Fall Winter 2015 Paris
107 PHOTOS
Loris Azzaro Couture Spring Summer 2015 Paris
89 PHOTOS
Loris Azzaro Couture Fall Winter 2014 Paris
54 PHOTOS
Ashi Studio Couture Spring Summer 2016 Paris
46 PHOTOS
Didit Couture Spring Summer 2016 Paris
18 PHOTOS
Guo Pei Couture Spring Summer 2016 Paris
129 PHOTOS
Zuhair Murad Couture Spring Summer 2016 Paris
105 PHOTOS
Valentino Couture Spring Summer 2016 Paris
137 PHOTOS
RVDK Couture Spring Summer 2016 Paris
36 PHOTOS
Ulyana Sergeenko Couture Spring Summer 2016 Paris
124 PHOTOS