1
Prada Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Prada-RTW-FW17-Milan-1244.jpg
2
Prada Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Prada-RTW-FW17-Milan-1251.jpg
3
Prada Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Prada-RTW-FW17-Milan-1259.jpg
4
Prada Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Prada-RTW-FW17-Milan-1264.jpg
5
Prada Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Prada-RTW-FW17-Milan-1271.jpg
6
Prada Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Prada-RTW-FW17-Milan-1275.jpg
7
Prada Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Prada-RTW-FW17-Milan-1283.jpg
8
Prada Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Prada-RTW-FW17-Milan-1293.jpg
9
Prada Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Prada-RTW-FW17-Milan-1301.jpg
10
Prada Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Prada-RTW-FW17-Milan-1309.jpg
11
Prada Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Prada-RTW-FW17-Milan-1317.jpg
12
Prada Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Prada-RTW-FW17-Milan-1327.jpg
13
Prada Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Prada-RTW-FW17-Milan-1335.jpg
14
Prada Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Prada-RTW-FW17-Milan-1343.jpg
15
Prada Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Prada-RTW-FW17-Milan-1352.jpg
16
Prada Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Prada-RTW-FW17-Milan-1362.jpg
17
Prada Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Prada-RTW-FW17-Milan-1372.jpg
18
Prada Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Prada-RTW-FW17-Milan-1380.jpg
19
Prada Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Prada-RTW-FW17-Milan-1390.jpg
20
Prada Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Prada-RTW-FW17-Milan-1399.jpg
21
Prada Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Prada-RTW-FW17-Milan-1407.jpg
22
Prada Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Prada-RTW-FW17-Milan-1413.jpg
23
Prada Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Prada-RTW-FW17-Milan-1420.jpg
24
Prada Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Prada-RTW-FW17-Milan-1427.jpg
25
Prada Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Prada-RTW-FW17-Milan-1439.jpg
26
Prada Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Prada-RTW-FW17-Milan-1449.jpg
27
Prada Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Prada-RTW-FW17-Milan-1458.jpg
28
Prada Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Prada-RTW-FW17-Milan-1468.jpg
29
Prada Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Prada-RTW-FW17-Milan-1478.jpg
30
Prada Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Prada-RTW-FW17-Milan-1487.jpg
31
Prada Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Prada-RTW-FW17-Milan-1498.jpg
32
Prada Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Prada-RTW-FW17-Milan-1503.jpg
33
Prada Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Prada-RTW-FW17-Milan-1516.jpg
34
Prada Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Prada-RTW-FW17-Milan-1526.jpg
35
Prada Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Prada-RTW-FW17-Milan-1533.jpg
36
Prada Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Prada-RTW-FW17-Milan-1542.jpg
37
Prada Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Prada-RTW-FW17-Milan-1549.jpg
38
Prada Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Prada-RTW-FW17-Milan-1556.jpg
39
Prada Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Prada-RTW-FW17-Milan-1566.jpg
40
Prada Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Prada-RTW-FW17-Milan-1575.jpg
41
Prada Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Prada-RTW-FW17-Milan-1583.jpg
42
Prada Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Prada-RTW-FW17-Milan-1590.jpg
43
Prada Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Prada-RTW-FW17-Milan-1598.jpg
44
Prada Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Prada-RTW-FW17-Milan-1608.jpg
45
Prada Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Prada-RTW-FW17-Milan-1615.jpg
46
Prada Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Prada-RTW-FW17-Milan-1622.jpg
47
Prada Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Prada-RTW-FW17-Milan-1633.jpg
1
Prada Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Prada-RTW-FW17-Milan-1254.jpg
2
Prada Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Prada-RTW-FW17-Milan-1279.jpg
3
Prada Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Prada-RTW-FW17-Milan-1288.jpg
4
Prada Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Prada-RTW-FW17-Milan-1296.jpg
5
Prada Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Prada-RTW-FW17-Milan-1305.jpg
6
Prada Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Prada-RTW-FW17-Milan-1321.jpg
7
Prada Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Prada-RTW-FW17-Milan-1330.jpg
8
Prada Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Prada-RTW-FW17-Milan-1331.jpg
9
Prada Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Prada-RTW-FW17-Milan-1340.jpg
10
Prada Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Prada-RTW-FW17-Milan-1347.jpg
11
Prada Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Prada-RTW-FW17-Milan-1357.jpg
12
Prada Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Prada-RTW-FW17-Milan-1367.jpg
13
Prada Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Prada-RTW-FW17-Milan-1376.jpg
14
Prada Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Prada-RTW-FW17-Milan-1377.jpg
15
Prada Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Prada-RTW-FW17-Milan-1385.jpg
16
Prada Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Prada-RTW-FW17-Milan-1416.jpg
17
Prada Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Prada-RTW-FW17-Milan-1425.jpg
18
Prada Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Prada-RTW-FW17-Milan-1435.jpg
19
Prada Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Prada-RTW-FW17-Milan-1445.jpg
20
Prada Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Prada-RTW-FW17-Milan-1446.jpg
21
Prada Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Prada-RTW-FW17-Milan-1463.jpg
22
Prada Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Prada-RTW-FW17-Milan-1472.jpg
23
Prada Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Prada-RTW-FW17-Milan-1481.jpg
24
Prada Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Prada-RTW-FW17-Milan-1491.jpg
25
Prada Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Prada-RTW-FW17-Milan-1510.jpg
26
Prada Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Prada-RTW-FW17-Milan-1519.jpg
27
Prada Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Prada-RTW-FW17-Milan-1529.jpg
28
Prada Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Prada-RTW-FW17-Milan-1579.jpg
29
Prada Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Prada-RTW-FW17-Milan-1587.jpg
30
Prada Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Prada-RTW-FW17-Milan-1627.jpg
1
Prada Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Prada-RTW-FW17-Milan-1647.jpg
2
Prada Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Prada-RTW-FW17-Milan-1649.jpg
3
Prada Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Prada-RTW-FW17-Milan-1650.jpg
4
Prada Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Prada-RTW-FW17-Milan-1652.jpg
5
Prada Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Prada-RTW-FW17-Milan-1654.jpg
6
Prada Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Prada-RTW-FW17-Milan-1657.jpg
7
Prada Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Prada-RTW-FW17-Milan-1662.jpg
8
Prada Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Prada-RTW-FW17-Milan-1664.jpg
9
Prada Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Prada-RTW-FW17-Milan-1668.jpg
10
Prada Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Prada-RTW-FW17-Milan-1666.jpg
11
Prada Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Prada-RTW-FW17-Milan-1690.jpg
12
Prada Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Prada-RTW-FW17-Milan-1694.jpg
13
Prada Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Prada-RTW-FW17-Milan-1693.jpg
14
Prada Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Prada-RTW-FW17-Milan-1698.jpg
15
Prada Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Prada-RTW-FW17-Milan-1702.jpg
Prada Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan
92 View slideshow

Prada Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan

From the ethnic to the iconic, the rich mix of themes was drawn together with Miuccia Prada's unconventional eye which keeps the house out of the mainstream and in a league all of its own. [CONTINUE READING...]

We saw them make an outing on Mrs Prada's catwalk last season, with flourishes here and there. This season they were back - and bigger. Feathers made for thick swathes at the bottom of dresses and skirts, seriously desirable ones at that, and were executed in a way that gave them weight as both a design decoration and as a style concept. [CONTINUE READING...]

Prada presented the artisanal side of the fashion industry in every way it could. From intricate knitwear that called to mind the snow bunny looks of Lapland and Alaska, to satin shoes and wool coats. Woven with intricate embroidery, these pieces could only have be crafted by the hands of true artisans. [CONTINUE READING...]

 

“When I want to seduce, I know how to do it.” Miuccia Prada jokes backstage at her show just a few minutes before the first techno beats by Cardopusher fill the large room. Decorated like a house, there are beds and lampshades in a similar setting to the men’s show, but with fresh personalized touches. Passport pictures and stickers tell a story. “It’s the city of women.” Miuccia Prada explained to MFF, bringing the walls to life with posters that reconstructed the work of Robert McGinnis. Much loved in the world of cinema, the artist is best known for his movie poster illustrations for Breakfast at Tiffany’s and some of the most famous from the James Bond franchise. The label’s women seem to be a sum of these cinematic worlds. The ladylike gets dangerous, femininity found in marches for human rights. A little seventies at the start - referencing the menswear collection - before letting go with a liberal use of colour. From hand crafted knits, decorated with floral designs. Feather edging on skirts, on the sides of dresses, on the edge of shoes. Or the hoody style headdresses that fluttered with every step. “I investigated the instruments of seduction”, continued Miuccia Prada, who mixed big patchwork coats and prints evoking the original artworks by Robert McGinnis. From necklaces with shells, ‘70s style hair and fringing that is destined to turn heads. More fringing - micro-pearls on sensual dresses – appeared for the first time on a Prada catwalk, a watershed moment perhaps. Mini and maxi mermaid shaped skirts, some with ruffle hems, with long slits, were worn with flat boots that finished high on the thigh, made out of in exotic skin. 

By Giampietro Baudo - MFF Magazine for Fashion

NOWFASHION + MFF Magazine For Fashion
 

 

Watch the livestream of the Prada show ready-to-wear collection Fall/Winter 2017 from Milan.