Sunnei Menswear Fall Winter 2020 Milan
Slideshow
Gallery
1
Sunnei Menswear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Sunnei-Menswear-FW20-Milan-3461.jpg
2
Sunnei Menswear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Sunnei-Menswear-FW20-Milan-3467.jpg
3
Sunnei Menswear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Sunnei-Menswear-FW20-Milan-3471.jpg
4
Sunnei Menswear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Sunnei-Menswear-FW20-Milan-3478.jpg
5
Sunnei Menswear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Sunnei-Menswear-FW20-Milan-3483.jpg
6
Sunnei Menswear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Sunnei-Menswear-FW20-Milan-3489.jpg
7
Sunnei Menswear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Sunnei-Menswear-FW20-Milan-3500.jpg
8
Sunnei Menswear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Sunnei-Menswear-FW20-Milan-3508.jpg
9
Sunnei Menswear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Sunnei-Menswear-FW20-Milan-3514.jpg
10
Sunnei Menswear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Sunnei-Menswear-FW20-Milan-3523.jpg
11
Sunnei Menswear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Sunnei-Menswear-FW20-Milan-3535.jpg
12
Sunnei Menswear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Sunnei-Menswear-FW20-Milan-3542.jpg
13
Sunnei Menswear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Sunnei-Menswear-FW20-Milan-3549.jpg
14
Sunnei Menswear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Sunnei-Menswear-FW20-Milan-3557.jpg
15
Sunnei Menswear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Sunnei-Menswear-FW20-Milan-3565.jpg
16
Sunnei Menswear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Sunnei-Menswear-FW20-Milan-3573.jpg
17
Sunnei Menswear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Sunnei-Menswear-FW20-Milan-3579.jpg
18
Sunnei Menswear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Sunnei-Menswear-FW20-Milan-3586.jpg
19
Sunnei Menswear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Sunnei-Menswear-FW20-Milan-3596.jpg
20
Sunnei Menswear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Sunnei-Menswear-FW20-Milan-3609.jpg
21
Sunnei Menswear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Sunnei-Menswear-FW20-Milan-3619.jpg
22
Sunnei Menswear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Sunnei-Menswear-FW20-Milan-3625.jpg
23
Sunnei Menswear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Sunnei-Menswear-FW20-Milan-3639.jpg
24
Sunnei Menswear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Sunnei-Menswear-FW20-Milan-3644.jpg
25
Sunnei Menswear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Sunnei-Menswear-FW20-Milan-3655.jpg
26
Sunnei Menswear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Sunnei-Menswear-FW20-Milan-3664.jpg
27
Sunnei Menswear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Sunnei-Menswear-FW20-Milan-3676.jpg
28
Sunnei Menswear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Sunnei-Menswear-FW20-Milan-3685.jpg
29
Sunnei Menswear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Sunnei-Menswear-FW20-Milan-3692.jpg
30
Sunnei Menswear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Sunnei-Menswear-FW20-Milan-3699.jpg
31
Sunnei Menswear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Sunnei-Menswear-FW20-Milan-3710.jpg
32
Sunnei Menswear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Sunnei-Menswear-FW20-Milan-3716.jpg
33
Sunnei Menswear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Sunnei-Menswear-FW20-Milan-3726.jpg
34
Sunnei Menswear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Sunnei-Menswear-FW20-Milan-3732.jpg
35
Sunnei Menswear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Sunnei-Menswear-FW20-Milan-3740.jpg
36
Sunnei Menswear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Sunnei-Menswear-FW20-Milan-3746.jpg
37
Sunnei Menswear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Sunnei-Menswear-FW20-Milan-3753.jpg
38
Sunnei Menswear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Sunnei-Menswear-FW20-Milan-3763.jpg
39
Sunnei Menswear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Sunnei-Menswear-FW20-Milan-3767.jpg
40
Sunnei Menswear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Sunnei-Menswear-FW20-Milan-3775.jpg
41
Sunnei Menswear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Sunnei-Menswear-FW20-Milan-3784.jpg
42
Sunnei Menswear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Sunnei-Menswear-FW20-Milan-3792.jpg
43
Sunnei Menswear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Sunnei-Menswear-FW20-Milan-3823.jpg
1
Sunnei Menswear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Sunnei-Menswear-FW20-Milan-3474.jpg
2
Sunnei Menswear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Sunnei-Menswear-FW20-Milan-3479.jpg
3
Sunnei Menswear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Sunnei-Menswear-FW20-Milan-3485.jpg
4
Sunnei Menswear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Sunnei-Menswear-FW20-Milan-3486.jpg
5
Sunnei Menswear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Sunnei-Menswear-FW20-Milan-3494.jpg
6
Sunnei Menswear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Sunnei-Menswear-FW20-Milan-3495.jpg
7
Sunnei Menswear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Sunnei-Menswear-FW20-Milan-3502.jpg
8
Sunnei Menswear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Sunnei-Menswear-FW20-Milan-3503.jpg
9
Sunnei Menswear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Sunnei-Menswear-FW20-Milan-3509.jpg
10
Sunnei Menswear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Sunnei-Menswear-FW20-Milan-3518.jpg
11
Sunnei Menswear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Sunnei-Menswear-FW20-Milan-3521.jpg
12
Sunnei Menswear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Sunnei-Menswear-FW20-Milan-3529.jpg
13
Sunnei Menswear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Sunnei-Menswear-FW20-Milan-3537.jpg
14
Sunnei Menswear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Sunnei-Menswear-FW20-Milan-3543.jpg
15
Sunnei Menswear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Sunnei-Menswear-FW20-Milan-3544.jpg
16
Sunnei Menswear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Sunnei-Menswear-FW20-Milan-3552.jpg
17
Sunnei Menswear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Sunnei-Menswear-FW20-Milan-3559.jpg
18
Sunnei Menswear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Sunnei-Menswear-FW20-Milan-3560.jpg
19
Sunnei Menswear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Sunnei-Menswear-FW20-Milan-3574.jpg
20
Sunnei Menswear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Sunnei-Menswear-FW20-Milan-3575.jpg
21
Sunnei Menswear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Sunnei-Menswear-FW20-Milan-3590.jpg
22
Sunnei Menswear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Sunnei-Menswear-FW20-Milan-3592.jpg
23
Sunnei Menswear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Sunnei-Menswear-FW20-Milan-3599.jpg
24
Sunnei Menswear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Sunnei-Menswear-FW20-Milan-3600.jpg
25
Sunnei Menswear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Sunnei-Menswear-FW20-Milan-3610.jpg
26
Sunnei Menswear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Sunnei-Menswear-FW20-Milan-3622.jpg
27
Sunnei Menswear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Sunnei-Menswear-FW20-Milan-3632.jpg
28
Sunnei Menswear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Sunnei-Menswear-FW20-Milan-3640.jpg
29
Sunnei Menswear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Sunnei-Menswear-FW20-Milan-3641.jpg
30
Sunnei Menswear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Sunnei-Menswear-FW20-Milan-3693.jpg
31
Sunnei Menswear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Sunnei-Menswear-FW20-Milan-3694.jpg
32
Sunnei Menswear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Sunnei-Menswear-FW20-Milan-3702.jpg
33
Sunnei Menswear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Sunnei-Menswear-FW20-Milan-3713.jpg
34
Sunnei Menswear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Sunnei-Menswear-FW20-Milan-3735.jpg
35
Sunnei Menswear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Sunnei-Menswear-FW20-Milan-3742.jpg
36
Sunnei Menswear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Sunnei-Menswear-FW20-Milan-3748.jpg
37
Sunnei Menswear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Sunnei-Menswear-FW20-Milan-3756.jpg
38
Sunnei Menswear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Sunnei-Menswear-FW20-Milan-3757.jpg
39
Sunnei Menswear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Sunnei-Menswear-FW20-Milan-3764.jpg
40
Sunnei Menswear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Sunnei-Menswear-FW20-Milan-3770.jpg
41
Sunnei Menswear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Sunnei-Menswear-FW20-Milan-3771.jpg
42
Sunnei Menswear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Sunnei-Menswear-FW20-Milan-3777.jpg
43
Sunnei Menswear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Sunnei-Menswear-FW20-Milan-3778.jpg
44
Sunnei Menswear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Sunnei-Menswear-FW20-Milan-3779.jpg
45
Sunnei Menswear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Sunnei-Menswear-FW20-Milan-3787.jpg
46
Sunnei Menswear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Sunnei-Menswear-FW20-Milan-3816.jpg
47
Sunnei Menswear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Sunnei-Menswear-FW20-Milan-3817.jpg
48
Sunnei Menswear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Sunnei-Menswear-FW20-Milan-3820.jpg
1
Sunnei Menswear Fall Winter 2020 Milan Credits: Alessandro Garofalo for NOWFASHION
Sunnei-Menswear-FW20-Milan-40991.jpg
2
Sunnei Menswear Fall Winter 2020 Milan Credits: Alessandro Garofalo for NOWFASHION
Sunnei-Menswear-FW20-Milan-41007.jpg
3
Sunnei Menswear Fall Winter 2020 Milan Credits: Alessandro Garofalo for NOWFASHION
Sunnei-Menswear-FW20-Milan-41034.jpg
4
Sunnei Menswear Fall Winter 2020 Milan Credits: Alessandro Garofalo for NOWFASHION
Sunnei-Menswear-FW20-Milan-41049.jpg
5
Sunnei Menswear Fall Winter 2020 Milan Credits: Alessandro Garofalo for NOWFASHION
Sunnei-Menswear-FW20-Milan-41085.jpg
6
Sunnei Menswear Fall Winter 2020 Milan Credits: Alessandro Garofalo for NOWFASHION
Sunnei-Menswear-FW20-Milan-41095.jpg
7
Sunnei Menswear Fall Winter 2020 Milan Credits: Alessandro Garofalo for NOWFASHION
Sunnei-Menswear-FW20-Milan-41108.jpg
8
Sunnei Menswear Fall Winter 2020 Milan Credits: Alessandro Garofalo for NOWFASHION
Sunnei-Menswear-FW20-Milan-41117.jpg
9
Sunnei Menswear Fall Winter 2020 Milan Credits: Alessandro Garofalo for NOWFASHION
Sunnei-Menswear-FW20-Milan-41137.jpg
10
Sunnei Menswear Fall Winter 2020 Milan Credits: Alessandro Garofalo for NOWFASHION
Sunnei-Menswear-FW20-Milan-41141.jpg
11
Sunnei Menswear Fall Winter 2020 Milan Credits: Alessandro Garofalo for NOWFASHION
Sunnei-Menswear-FW20-Milan-41145.jpg
12
Sunnei Menswear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Sunnei-Menswear-FW20-Milan-3658.jpg
13
Sunnei Menswear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Sunnei-Menswear-FW20-Milan-3659.jpg
14
Sunnei Menswear Fall Winter 2020 Milan Credits: Alessandro Garofalo for NOWFASHION
Sunnei-Menswear-FW20-Milan-41265.jpg
15
Sunnei Menswear Fall Winter 2020 Milan Credits: Alessandro Garofalo for NOWFASHION
Sunnei-Menswear-FW20-Milan-41280.jpg
16
Sunnei Menswear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Sunnei-Menswear-FW20-Milan-3734.jpg
17
Sunnei Menswear Fall Winter 2020 Milan Credits: Alessandro Garofalo for NOWFASHION
Sunnei-Menswear-FW20-Milan-41314.jpg
18
Sunnei Menswear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Sunnei-Menswear-FW20-Milan-3749.jpg
19
Sunnei Menswear Fall Winter 2020 Milan Credits: Alessandro Garofalo for NOWFASHION
Sunnei-Menswear-FW20-Milan-41345.jpg
20
Sunnei Menswear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Sunnei-Menswear-FW20-Milan-3794.jpg
21
Sunnei Menswear Fall Winter 2020 Milan Credits: Alessandro Garofalo for NOWFASHION
Sunnei-Menswear-FW20-Milan-41398.jpg
22
Sunnei Menswear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Sunnei-Menswear-FW20-Milan-3809.jpg
23
Sunnei Menswear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Sunnei-Menswear-FW20-Milan-3811.jpg
24
Sunnei Menswear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Sunnei-Menswear-FW20-Milan-3814.jpg
25
Sunnei Menswear Fall Winter 2020 Milan Credits: Alessandro Garofalo for NOWFASHION
Sunnei-Menswear-FW20-Milan-41437.jpg
SHARE
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
OTHER COLLECTIONS
Sunnei Ready To Wear Spring Summer 2021 Milan
40 PHOTOS
Sunnei Men & Women Spring Summer 2020 Milan
141 PHOTOS
Sunnei Men & Women Fall Winter 2019 Milan
148 PHOTOS
Chorustyle Men & Women Fall Winter 2020 Milan
33 PHOTOS
Serdar Men & Women Fall Winter 2020 Milan
23 PHOTOS
Angelos Frentzos Menswear Fall Winter 2020 Milan
48 PHOTOS
Gucci Menswear Fall Winter 2020 Milan
149 PHOTOS
David Catalán Menswear Fall Winter 2020 Milan
40 PHOTOS
Marco de Vincenzo Menswear Fall Winter 2020 Milan
99 PHOTOS
A-COLD-WALL* Menswear Fall Winter 2020 Milan
80 PHOTOS
Giorgio Armani Menswear Fall Winter 2020 Milan
191 PHOTOS