1
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-0976.jpg
2
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-0979.jpg
3
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-0984.jpg
4
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-0986.jpg
5
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-0990.jpg
6
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-0995.jpg
7
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-0998.jpg
8
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-1003.jpg
9
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-1007.jpg
10
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-1013.jpg
11
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-1017.jpg
12
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-1022.jpg
13
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-1027.jpg
14
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-1031.jpg
15
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-1036.jpg
16
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-1041.jpg
17
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-1046.jpg
18
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-1050.jpg
19
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-1054.jpg
20
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-1059.jpg
21
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-1062.jpg
22
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-1070.jpg
23
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-1074.jpg
24
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-1080.jpg
25
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-1085.jpg
26
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-1090.jpg
27
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-1094.jpg
28
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-1100.jpg
29
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-1104.jpg
30
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-1111.jpg
31
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-1116.jpg
32
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-1122.jpg
33
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-1126.jpg
34
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-1133.jpg
35
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-1138.jpg
36
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-1143.jpg
37
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-1149.jpg
38
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-1154.jpg
39
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-1158.jpg
40
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-1163.jpg
41
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-1235.jpg
1
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-1091.jpg
2
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-1077.jpg
3
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-1130.jpg
4
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-1145.jpg
5
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-1146.jpg
6
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-1150.jpg
7
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-1056.jpg
8
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-1024.jpg
9
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-1101.jpg
10
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-0980.jpg
11
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-1151.jpg
12
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-1051.jpg
13
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-1166.jpg
14
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-0992.jpg
15
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-1018.jpg
16
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-1038.jpg
17
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-1043.jpg
18
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-1066.jpg
19
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-1135.jpg
20
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-1060.jpg
21
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-0996.jpg
22
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-1034.jpg
23
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-1061.jpg
24
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-1107.jpg
25
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-1123.jpg
26
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-1028.jpg
27
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-1067.jpg
28
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-1082.jpg
29
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-1097.jpg
1
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-0972.jpg
2
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-1112.jpg
3
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-1114.jpg
4
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-1118.jpg
5
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-1128.jpg
6
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-1160.jpg
7
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-1168.jpg
8
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-1172.jpg
9
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-1174.jpg
10
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-1184.jpg
11
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-1192.jpg
12
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-1219.jpg
13
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-1226.jpg
14
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-1230.jpg
15
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-1234.jpg
16
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-2171.jpg
17
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-2175.jpg
18
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-2177.jpg
19
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-2181.jpg
20
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-2186.jpg
21
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-2190.jpg
22
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-2199.jpg
23
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-2203.jpg
24
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-2211.jpg
25
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-2216.jpg
26
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-2218.jpg
27
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-2221.jpg
28
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-2230.jpg
29
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-2237.jpg
30
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-2241.jpg
31
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-2245.jpg
32
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-2248.jpg
33
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-2250.jpg
34
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-2261.jpg
35
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-2266.jpg
36
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-2269.jpg
37
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-2273.jpg
38
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-2281.jpg
39
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-2286.jpg
40
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-2289.jpg
41
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-2294.jpg
42
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-2303.jpg
43
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-2307.jpg
44
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-2317.jpg
45
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-2322.jpg
46
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-2329.jpg
47
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-2333.jpg
48
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-2337.jpg
49
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-2343.jpg
50
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-2350.jpg
51
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-2354.jpg
52
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-2355.jpg
53
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-2369.jpg
54
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-2371.jpg
55
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-2376.jpg
56
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-2379.jpg
57
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-2382.jpg
58
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-2396.jpg
59
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-2403.jpg
60
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-2407.jpg
61
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-2411.jpg
62
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-2428.jpg
63
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-2432.jpg
64
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-2438.jpg
65
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-2446.jpg
66
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-2454.jpg
67
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-2451.jpg
68
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-FW17-Milan-EXTRA-4685.jpg
69
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-FW17-Milan-EXTRA-4671.jpg
70
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-FW17-Milan-EXTRA-4654.jpg
71
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-FW17-Milan-EXTRA-4726.jpg
72
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-FW17-Milan-EXTRA-4714.jpg
73
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-FW17-Milan-EXTRA-4698.jpg
74
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-FW17-Milan-EXTRA-4751.jpg
75
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-FW17-Milan-EXTRA-4733.jpg
1
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-2467.jpg
2
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-2473.jpg
3
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-2475.jpg
4
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-2470.jpg
5
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-2481.jpg
6
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-2478.jpg
7
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-2497.jpg
8
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW17-Milan-2491.jpg
Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan
153 View slideshow

Versace Menswear Fall Winter 2017 Milan