1
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2089.jpg
2
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2093.jpg
3
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2097.jpg
4
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2101.jpg
5
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2106.jpg
6
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2114.jpg
7
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2117.jpg
8
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2124.jpg
9
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2131.jpg
10
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2137.jpg
11
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2147.jpg
12
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2153.jpg
13
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2160.jpg
14
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2167.jpg
15
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2175.jpg
16
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2181.jpg
17
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2188.jpg
18
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2197.jpg
19
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2203.jpg
20
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2210.jpg
21
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2217.jpg
22
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2224.jpg
23
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2232.jpg
24
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2234.jpg
25
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2241.jpg
26
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2248.jpg
27
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2253.jpg
28
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2258.jpg
29
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2265.jpg
30
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2272.jpg
31
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2279.jpg
32
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2285.jpg
33
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2291.jpg
34
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2295.jpg
35
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2300.jpg
36
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2306.jpg
37
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2311.jpg
38
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2320.jpg
39
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2326.jpg
40
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2331.jpg
41
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2339.jpg
42
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2343.jpg
43
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2348.jpg
44
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2356.jpg
45
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2363.jpg
46
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2368.jpg
47
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2376.jpg
48
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2380.jpg
49
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2386.jpg
50
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2396.jpg
51
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2400.jpg
52
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2405.jpg
53
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2487.jpg
1
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2099.jpg
2
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2110.jpg
3
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2119.jpg
4
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2126.jpg
5
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2127.jpg
6
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2141.jpg
7
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2149.jpg
8
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2156.jpg
9
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2163.jpg
10
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2170.jpg
11
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2179.jpg
12
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2185.jpg
13
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2193.jpg
14
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2200.jpg
15
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2201.jpg
16
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2207.jpg
17
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2213.jpg
18
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2226.jpg
19
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2238.jpg
20
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2249.jpg
21
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2261.jpg
22
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2268.jpg
23
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2274.jpg
24
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2281.jpg
25
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2287.jpg
26
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2293.jpg
27
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2298.jpg
28
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2303.jpg
29
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2309.jpg
30
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2315.jpg
31
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2317.jpg
32
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2324.jpg
33
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2329.jpg
34
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2334.jpg
35
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2341.jpg
36
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2346.jpg
37
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2352.jpg
38
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2359.jpg
39
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2372.jpg
40
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2378.jpg
41
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2384.jpg
42
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2391.jpg
43
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2397.jpg
44
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2402.jpg
45
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2407.jpg
46
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2420.jpg
47
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2424.jpg
48
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2429.jpg
49
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2436.jpg
50
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2438.jpg
51
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2442.jpg
52
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2444.jpg
53
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2447.jpg
54
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2448.jpg
55
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2450.jpg
1
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2413.jpg
2
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2414.jpg
3
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2415.jpg
4
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2417.jpg
5
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2451.jpg
6
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2452.jpg
7
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2453.jpg
8
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2459.jpg
9
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2469.jpg
10
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2472.jpg
11
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2475.jpg
1
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2055.jpg
2
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2060.jpg
3
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2065.jpg
4
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Versace-Menswear-FW19-Milan-2077.jpg
1
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Valerio Mezzanotti
Versace-Menswear-FW19-Milan-1009.jpg
2
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Valerio Mezzanotti
Versace-Menswear-FW19-Milan-1014.jpg
3
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Valerio Mezzanotti
Versace-Menswear-FW19-Milan-1016.jpg
4
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Valerio Mezzanotti
Versace-Menswear-FW19-Milan-1019.jpg
5
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Valerio Mezzanotti
Versace-Menswear-FW19-Milan-1023.jpg
6
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Valerio Mezzanotti
Versace-Menswear-FW19-Milan-1027.jpg
7
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Valerio Mezzanotti
Versace-Menswear-FW19-Milan-1033.jpg
8
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Valerio Mezzanotti
Versace-Menswear-FW19-Milan-1037.jpg
9
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Valerio Mezzanotti
Versace-Menswear-FW19-Milan-1040.jpg
10
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Valerio Mezzanotti
Versace-Menswear-FW19-Milan-1043.jpg
11
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Valerio Mezzanotti
Versace-Menswear-FW19-Milan-1049.jpg
12
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Valerio Mezzanotti
Versace-Menswear-FW19-Milan-1052.jpg
13
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Valerio Mezzanotti
Versace-Menswear-FW19-Milan-1056.jpg
14
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Valerio Mezzanotti
Versace-Menswear-FW19-Milan-1057.jpg
15
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Valerio Mezzanotti
Versace-Menswear-FW19-Milan-1058.jpg
16
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Valerio Mezzanotti
Versace-Menswear-FW19-Milan-1064.jpg
17
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Valerio Mezzanotti
Versace-Menswear-FW19-Milan-1067.jpg
18
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Valerio Mezzanotti
Versace-Menswear-FW19-Milan-1071.jpg
19
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Valerio Mezzanotti
Versace-Menswear-FW19-Milan-1074.jpg
20
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Valerio Mezzanotti
Versace-Menswear-FW19-Milan-1076.jpg
21
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Valerio Mezzanotti
Versace-Menswear-FW19-Milan-1082.jpg
22
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Valerio Mezzanotti
Versace-Menswear-FW19-Milan-1087.jpg
23
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Valerio Mezzanotti
Versace-Menswear-FW19-Milan-1089.jpg
24
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Valerio Mezzanotti
Versace-Menswear-FW19-Milan-1091.jpg
25
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Valerio Mezzanotti
Versace-Menswear-FW19-Milan-1093.jpg
26
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Valerio Mezzanotti
Versace-Menswear-FW19-Milan-1096.jpg
27
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Valerio Mezzanotti
Versace-Menswear-FW19-Milan-1103.jpg
28
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Valerio Mezzanotti
Versace-Menswear-FW19-Milan-1104.jpg
29
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Valerio Mezzanotti
Versace-Menswear-FW19-Milan-1108.jpg
30
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Valerio Mezzanotti
Versace-Menswear-FW19-Milan-1112.jpg
31
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Valerio Mezzanotti
Versace-Menswear-FW19-Milan-1113.jpg
32
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Valerio Mezzanotti
Versace-Menswear-FW19-Milan-1117.jpg
33
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Valerio Mezzanotti
Versace-Menswear-FW19-Milan-1124.jpg
34
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Valerio Mezzanotti
Versace-Menswear-FW19-Milan-1134.jpg
35
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Valerio Mezzanotti
Versace-Menswear-FW19-Milan-1137.jpg
36
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Valerio Mezzanotti
Versace-Menswear-FW19-Milan-1139.jpg
37
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Valerio Mezzanotti
Versace-Menswear-FW19-Milan-1141.jpg
38
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Valerio Mezzanotti
Versace-Menswear-FW19-Milan-1144.jpg
39
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Valerio Mezzanotti
Versace-Menswear-FW19-Milan-1146.jpg
40
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Valerio Mezzanotti
Versace-Menswear-FW19-Milan-1149.jpg
41
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Valerio Mezzanotti
Versace-Menswear-FW19-Milan-1151.jpg
42
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Valerio Mezzanotti
Versace-Menswear-FW19-Milan-1152.jpg
43
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Valerio Mezzanotti
Versace-Menswear-FW19-Milan-1153.jpg
44
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Valerio Mezzanotti
Versace-Menswear-FW19-Milan-1155.jpg
45
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Valerio Mezzanotti
Versace-Menswear-FW19-Milan-1157.jpg
46
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Valerio Mezzanotti
Versace-Menswear-FW19-Milan-1160.jpg
47
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Valerio Mezzanotti
Versace-Menswear-FW19-Milan-1163.jpg
48
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Valerio Mezzanotti
Versace-Menswear-FW19-Milan-1165.jpg
49
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Valerio Mezzanotti
Versace-Menswear-FW19-Milan-1167.jpg
50
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Valerio Mezzanotti
Versace-Menswear-FW19-Milan-1170.jpg
51
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Valerio Mezzanotti
Versace-Menswear-FW19-Milan-1171.jpg
52
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Valerio Mezzanotti
Versace-Menswear-FW19-Milan-1173.jpg
53
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Valerio Mezzanotti
Versace-Menswear-FW19-Milan-1175.jpg
54
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Valerio Mezzanotti
Versace-Menswear-FW19-Milan-1177.jpg
55
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Valerio Mezzanotti
Versace-Menswear-FW19-Milan-1179.jpg
56
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Valerio Mezzanotti
Versace-Menswear-FW19-Milan-1183.jpg
57
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Valerio Mezzanotti
Versace-Menswear-FW19-Milan-1185.jpg
58
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Valerio Mezzanotti
Versace-Menswear-FW19-Milan-1186.jpg
59
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Valerio Mezzanotti
Versace-Menswear-FW19-Milan-1189.jpg
60
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Valerio Mezzanotti
Versace-Menswear-FW19-Milan-1192.jpg
61
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Valerio Mezzanotti
Versace-Menswear-FW19-Milan-1194.jpg
62
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Valerio Mezzanotti
Versace-Menswear-FW19-Milan-1198.jpg
63
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Valerio Mezzanotti
Versace-Menswear-FW19-Milan-1201.jpg
64
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Valerio Mezzanotti
Versace-Menswear-FW19-Milan-1204.jpg
65
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Valerio Mezzanotti
Versace-Menswear-FW19-Milan-1206.jpg
66
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Valerio Mezzanotti
Versace-Menswear-FW19-Milan-1210.jpg
67
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Valerio Mezzanotti
Versace-Menswear-FW19-Milan-1212.jpg
68
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Valerio Mezzanotti
Versace-Menswear-FW19-Milan-1217.jpg
69
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Valerio Mezzanotti
Versace-Menswear-FW19-Milan-1220.jpg
70
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Valerio Mezzanotti
Versace-Menswear-FW19-Milan-1223.jpg
71
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Valerio Mezzanotti
Versace-Menswear-FW19-Milan-1226.jpg
72
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Valerio Mezzanotti
Versace-Menswear-FW19-Milan-1229.jpg
73
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Valerio Mezzanotti
Versace-Menswear-FW19-Milan-1232.jpg
74
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Valerio Mezzanotti
Versace-Menswear-FW19-Milan-1235.jpg
75
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Valerio Mezzanotti
Versace-Menswear-FW19-Milan-1238.jpg
76
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Valerio Mezzanotti
Versace-Menswear-FW19-Milan-1244.jpg
77
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan Credits: Valerio Mezzanotti
Versace-Menswear-FW19-Milan-1246.jpg
Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan
200 View slideshow

Versace Menswear Fall Winter 2019 Milan