Vivetta Ready To Wear Fall Winter 2020 Milan
1
Vivetta Ready To Wear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Vivetta-RTW-FW20-Milan-2416.jpg
2
Vivetta Ready To Wear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Vivetta-RTW-FW20-Milan-2423.jpg
3
Vivetta Ready To Wear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Vivetta-RTW-FW20-Milan-2430.jpg
4
Vivetta Ready To Wear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Vivetta-RTW-FW20-Milan-2435.jpg
5
Vivetta Ready To Wear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Vivetta-RTW-FW20-Milan-2440.jpg
6
Vivetta Ready To Wear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Vivetta-RTW-FW20-Milan-2446.jpg
7
Vivetta Ready To Wear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Vivetta-RTW-FW20-Milan-2452.jpg
8
Vivetta Ready To Wear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Vivetta-RTW-FW20-Milan-2458.jpg
9
Vivetta Ready To Wear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Vivetta-RTW-FW20-Milan-2465.jpg
10
Vivetta Ready To Wear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Vivetta-RTW-FW20-Milan-2471.jpg
11
Vivetta Ready To Wear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Vivetta-RTW-FW20-Milan-2478.jpg
12
Vivetta Ready To Wear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Vivetta-RTW-FW20-Milan-2484.jpg
13
Vivetta Ready To Wear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Vivetta-RTW-FW20-Milan-2491.jpg
14
Vivetta Ready To Wear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Vivetta-RTW-FW20-Milan-2497.jpg
15
Vivetta Ready To Wear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Vivetta-RTW-FW20-Milan-2503.jpg
16
Vivetta Ready To Wear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Vivetta-RTW-FW20-Milan-2509.jpg
17
Vivetta Ready To Wear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Vivetta-RTW-FW20-Milan-2514.jpg
18
Vivetta Ready To Wear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Vivetta-RTW-FW20-Milan-2521.jpg
19
Vivetta Ready To Wear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Vivetta-RTW-FW20-Milan-2528.jpg
20
Vivetta Ready To Wear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Vivetta-RTW-FW20-Milan-2534.jpg
21
Vivetta Ready To Wear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Vivetta-RTW-FW20-Milan-2540.jpg
22
Vivetta Ready To Wear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Vivetta-RTW-FW20-Milan-2546.jpg
23
Vivetta Ready To Wear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Vivetta-RTW-FW20-Milan-2551.jpg
24
Vivetta Ready To Wear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Vivetta-RTW-FW20-Milan-2558.jpg
25
Vivetta Ready To Wear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Vivetta-RTW-FW20-Milan-2563.jpg
26
Vivetta Ready To Wear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Vivetta-RTW-FW20-Milan-2570.jpg
27
Vivetta Ready To Wear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Vivetta-RTW-FW20-Milan-2576.jpg
28
Vivetta Ready To Wear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Vivetta-RTW-FW20-Milan-2581.jpg
29
Vivetta Ready To Wear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Vivetta-RTW-FW20-Milan-2588.jpg
30
Vivetta Ready To Wear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Vivetta-RTW-FW20-Milan-2594.jpg
31
Vivetta Ready To Wear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Vivetta-RTW-FW20-Milan-2599.jpg
32
Vivetta Ready To Wear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Vivetta-RTW-FW20-Milan-2605.jpg
33
Vivetta Ready To Wear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Vivetta-RTW-FW20-Milan-2610.jpg
34
Vivetta Ready To Wear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Vivetta-RTW-FW20-Milan-2616.jpg
35
Vivetta Ready To Wear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Vivetta-RTW-FW20-Milan-2621.jpg
36
Vivetta Ready To Wear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Vivetta-RTW-FW20-Milan-2626.jpg
37
Vivetta Ready To Wear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Vivetta-RTW-FW20-Milan-2632.jpg
38
Vivetta Ready To Wear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Vivetta-RTW-FW20-Milan-2638.jpg
39
Vivetta Ready To Wear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Vivetta-RTW-FW20-Milan-2643.jpg
40
Vivetta Ready To Wear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Vivetta-RTW-FW20-Milan-2649.jpg
41
Vivetta Ready To Wear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Vivetta-RTW-FW20-Milan-2654.jpg
42
Vivetta Ready To Wear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Vivetta-RTW-FW20-Milan-2673.jpg
1
Vivetta Ready To Wear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Vivetta-RTW-FW20-Milan-2418.jpg
2
Vivetta Ready To Wear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Vivetta-RTW-FW20-Milan-2419.jpg
3
Vivetta Ready To Wear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Vivetta-RTW-FW20-Milan-2431.jpg
4
Vivetta Ready To Wear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Vivetta-RTW-FW20-Milan-2442.jpg
5
Vivetta Ready To Wear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Vivetta-RTW-FW20-Milan-2448.jpg
6
Vivetta Ready To Wear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Vivetta-RTW-FW20-Milan-2449.jpg
7
Vivetta Ready To Wear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Vivetta-RTW-FW20-Milan-2455.jpg
8
Vivetta Ready To Wear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Vivetta-RTW-FW20-Milan-2461.jpg
9
Vivetta Ready To Wear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Vivetta-RTW-FW20-Milan-2466.jpg
10
Vivetta Ready To Wear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Vivetta-RTW-FW20-Milan-2472.jpg
11
Vivetta Ready To Wear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Vivetta-RTW-FW20-Milan-2479.jpg
12
Vivetta Ready To Wear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Vivetta-RTW-FW20-Milan-2487.jpg
13
Vivetta Ready To Wear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Vivetta-RTW-FW20-Milan-2493.jpg
14
Vivetta Ready To Wear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Vivetta-RTW-FW20-Milan-2499.jpg
15
Vivetta Ready To Wear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Vivetta-RTW-FW20-Milan-2504.jpg
16
Vivetta Ready To Wear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Vivetta-RTW-FW20-Milan-2505.jpg
17
Vivetta Ready To Wear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Vivetta-RTW-FW20-Milan-2510.jpg
18
Vivetta Ready To Wear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Vivetta-RTW-FW20-Milan-2511.jpg
19
Vivetta Ready To Wear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Vivetta-RTW-FW20-Milan-2517.jpg
20
Vivetta Ready To Wear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Vivetta-RTW-FW20-Milan-2530.jpg
21
Vivetta Ready To Wear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Vivetta-RTW-FW20-Milan-2535.jpg
22
Vivetta Ready To Wear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Vivetta-RTW-FW20-Milan-2541.jpg
23
Vivetta Ready To Wear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Vivetta-RTW-FW20-Milan-2542.jpg
24
Vivetta Ready To Wear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Vivetta-RTW-FW20-Milan-2548.jpg
25
Vivetta Ready To Wear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Vivetta-RTW-FW20-Milan-2553.jpg
26
Vivetta Ready To Wear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Vivetta-RTW-FW20-Milan-2559.jpg
27
Vivetta Ready To Wear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Vivetta-RTW-FW20-Milan-2565.jpg
28
Vivetta Ready To Wear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Vivetta-RTW-FW20-Milan-2566.jpg
29
Vivetta Ready To Wear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Vivetta-RTW-FW20-Milan-2577.jpg
30
Vivetta Ready To Wear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Vivetta-RTW-FW20-Milan-2578.jpg
31
Vivetta Ready To Wear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Vivetta-RTW-FW20-Milan-2583.jpg
32
Vivetta Ready To Wear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Vivetta-RTW-FW20-Milan-2589.jpg
33
Vivetta Ready To Wear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Vivetta-RTW-FW20-Milan-2590.jpg
34
Vivetta Ready To Wear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Vivetta-RTW-FW20-Milan-2600.jpg
35
Vivetta Ready To Wear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Vivetta-RTW-FW20-Milan-2611.jpg
36
Vivetta Ready To Wear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Vivetta-RTW-FW20-Milan-2622.jpg
37
Vivetta Ready To Wear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Vivetta-RTW-FW20-Milan-2634.jpg
38
Vivetta Ready To Wear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Vivetta-RTW-FW20-Milan-2639.jpg
39
Vivetta Ready To Wear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Vivetta-RTW-FW20-Milan-2650.jpg
1
Vivetta Ready To Wear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Vivetta-RTW-FW20-Milan-2425.jpg
2
Vivetta Ready To Wear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Vivetta-RTW-FW20-Milan-2436.jpg
3
Vivetta Ready To Wear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Vivetta-RTW-FW20-Milan-2454.jpg
4
Vivetta Ready To Wear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Vivetta-RTW-FW20-Milan-2460.jpg
5
Vivetta Ready To Wear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Vivetta-RTW-FW20-Milan-2498.jpg
6
Vivetta Ready To Wear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Vivetta-RTW-FW20-Milan-2492.jpg
7
Vivetta Ready To Wear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Vivetta-RTW-FW20-Milan-2522.jpg
8
Vivetta Ready To Wear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Vivetta-RTW-FW20-Milan-2486.jpg
9
Vivetta Ready To Wear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Vivetta-RTW-FW20-Milan-2547.jpg
10
Vivetta Ready To Wear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Vivetta-RTW-FW20-Milan-2571.jpg
11
Vivetta Ready To Wear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Vivetta-RTW-FW20-Milan-2655.jpg
12
Vivetta Ready To Wear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Vivetta-RTW-FW20-Milan-2665.jpg
13
Vivetta Ready To Wear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Vivetta-RTW-FW20-Milan-2644.jpg
14
Vivetta Ready To Wear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Vivetta-RTW-FW20-Milan-2627.jpg
15
Vivetta Ready To Wear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Vivetta-RTW-FW20-Milan-2606.jpg
16
Vivetta Ready To Wear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Vivetta-RTW-FW20-Milan-2667.jpg
17
Vivetta Ready To Wear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Vivetta-RTW-FW20-Milan-2633.jpg
18
Vivetta Ready To Wear Fall Winter 2020 Milan Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Vivetta-RTW-FW20-Milan-2595.jpg
SHARE
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
OTHER COLLECTIONS
Vivetta Ready To Wear Spring Summer 2020 Milan
101 PHOTOS
Vivetta Ready To Wear Fall Winter 2019 Milan
72 PHOTOS
Vivetta Ready To Wear Spring Summer 2019 Milan
105 PHOTOS
Simona Marziali - MRZ Ready To Wear Fall Winter 2020 Milan
Giorgio Armani Ready To Wear Fall Winter 2020 Milan
102 PHOTOS
VIEN Ready To Wear Fall Winter 2020 Milan
55 PHOTOS
Dolce & Gabbana Ready To Wear Fall Winter 2020 Milan
360 PHOTOS
Fila Ready To Wear Fall Winter 2020 Milan
70 PHOTOS
Laura Biagiotti Ready To Wear Fall Winter 2020 Milan
49 PHOTOS
Hugo Boss Ready To Wear Fall Winter 2020 Milan
238 PHOTOS
DROMe Ready To Wear Fall Winter 2020 Milan
144 PHOTOS