1
Yi Dai Mei Pre Fall 2019 Dubai Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Yi-Dai-Mei-Production-Pre-Fall-2019-Dubai-4368.jpg
2
Yi Dai Mei Pre Fall 2019 Dubai Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Yi-Dai-Mei-Production-Pre-Fall-2019-Dubai-4373.jpg
3
Yi Dai Mei Pre Fall 2019 Dubai Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Yi-Dai-Mei-Production-Pre-Fall-2019-Dubai-4378.jpg
4
Yi Dai Mei Pre Fall 2019 Dubai Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Yi-Dai-Mei-Production-Pre-Fall-2019-Dubai-4383.jpg
5
Yi Dai Mei Pre Fall 2019 Dubai Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Yi-Dai-Mei-Production-Pre-Fall-2019-Dubai-4388.jpg
6
Yi Dai Mei Pre Fall 2019 Dubai Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Yi-Dai-Mei-Production-Pre-Fall-2019-Dubai-4393.jpg
7
Yi Dai Mei Pre Fall 2019 Dubai Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Yi-Dai-Mei-Production-Pre-Fall-2019-Dubai-4401.jpg
8
Yi Dai Mei Pre Fall 2019 Dubai Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Yi-Dai-Mei-Production-Pre-Fall-2019-Dubai-4405.jpg
9
Yi Dai Mei Pre Fall 2019 Dubai Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Yi-Dai-Mei-Production-Pre-Fall-2019-Dubai-4412.jpg
10
Yi Dai Mei Pre Fall 2019 Dubai Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Yi-Dai-Mei-Production-Pre-Fall-2019-Dubai-4417.jpg
11
Yi Dai Mei Pre Fall 2019 Dubai Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Yi-Dai-Mei-Production-Pre-Fall-2019-Dubai-4423.jpg
12
Yi Dai Mei Pre Fall 2019 Dubai Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Yi-Dai-Mei-Production-Pre-Fall-2019-Dubai-4429.jpg
13
Yi Dai Mei Pre Fall 2019 Dubai Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Yi-Dai-Mei-Production-Pre-Fall-2019-Dubai-4440.jpg
14
Yi Dai Mei Pre Fall 2019 Dubai Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Yi-Dai-Mei-Production-Pre-Fall-2019-Dubai-4446.jpg
15
Yi Dai Mei Pre Fall 2019 Dubai Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Yi-Dai-Mei-Production-Pre-Fall-2019-Dubai-4452.jpg
16
Yi Dai Mei Pre Fall 2019 Dubai Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Yi-Dai-Mei-Production-Pre-Fall-2019-Dubai-4459.jpg
17
Yi Dai Mei Pre Fall 2019 Dubai Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Yi-Dai-Mei-Production-Pre-Fall-2019-Dubai-4465.jpg
18
Yi Dai Mei Pre Fall 2019 Dubai Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Yi-Dai-Mei-Production-Pre-Fall-2019-Dubai-4468.jpg
19
Yi Dai Mei Pre Fall 2019 Dubai Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Yi-Dai-Mei-Production-Pre-Fall-2019-Dubai-4474.jpg
20
Yi Dai Mei Pre Fall 2019 Dubai Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Yi-Dai-Mei-Production-Pre-Fall-2019-Dubai-4483.jpg
21
Yi Dai Mei Pre Fall 2019 Dubai Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Yi-Dai-Mei-Production-Pre-Fall-2019-Dubai-4489.jpg
22
Yi Dai Mei Pre Fall 2019 Dubai Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Yi-Dai-Mei-Production-Pre-Fall-2019-Dubai-4495.jpg
23
Yi Dai Mei Pre Fall 2019 Dubai Credits: Elizabeth Pantaleo for NOWFASHION
Yi-Dai-Mei-Production-Pre-Fall-2019-Dubai-4500.jpg
1
Yi Dai Mei Pre Fall 2019 Dubai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFA
Yi-Dai-Mei-PreFall-2019-Dubai-1365.jpg
2
Yi Dai Mei Pre Fall 2019 Dubai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFA
Yi-Dai-Mei-PreFall-2019-Dubai-1366.jpg
3
Yi Dai Mei Pre Fall 2019 Dubai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFA
Yi-Dai-Mei-PreFall-2019-Dubai-1369.jpg
4
Yi Dai Mei Pre Fall 2019 Dubai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFA
Yi-Dai-Mei-PreFall-2019-Dubai-1374.jpg
5
Yi Dai Mei Pre Fall 2019 Dubai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFA
Yi-Dai-Mei-PreFall-2019-Dubai-1375.jpg
6
Yi Dai Mei Pre Fall 2019 Dubai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFA
Yi-Dai-Mei-PreFall-2019-Dubai-1378.jpg
7
Yi Dai Mei Pre Fall 2019 Dubai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFA
Yi-Dai-Mei-PreFall-2019-Dubai-1381.jpg
8
Yi Dai Mei Pre Fall 2019 Dubai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFA
Yi-Dai-Mei-PreFall-2019-Dubai-1382.jpg
9
Yi Dai Mei Pre Fall 2019 Dubai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFA
Yi-Dai-Mei-PreFall-2019-Dubai-1397.jpg
10
Yi Dai Mei Pre Fall 2019 Dubai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFA
Yi-Dai-Mei-PreFall-2019-Dubai-1399.jpg
11
Yi Dai Mei Pre Fall 2019 Dubai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFA
Yi-Dai-Mei-PreFall-2019-Dubai-1400.jpg
12
Yi Dai Mei Pre Fall 2019 Dubai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFA
Yi-Dai-Mei-PreFall-2019-Dubai-1402.jpg
13
Yi Dai Mei Pre Fall 2019 Dubai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFA
Yi-Dai-Mei-PreFall-2019-Dubai-1406.jpg
14
Yi Dai Mei Pre Fall 2019 Dubai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFA
Yi-Dai-Mei-PreFall-2019-Dubai-1407.jpg
15
Yi Dai Mei Pre Fall 2019 Dubai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFA
Yi-Dai-Mei-PreFall-2019-Dubai-1408.jpg
16
Yi Dai Mei Pre Fall 2019 Dubai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFA
Yi-Dai-Mei-PreFall-2019-Dubai-1411.jpg
17
Yi Dai Mei Pre Fall 2019 Dubai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFA
Yi-Dai-Mei-PreFall-2019-Dubai-1414.jpg
18
Yi Dai Mei Pre Fall 2019 Dubai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFA
Yi-Dai-Mei-PreFall-2019-Dubai-1416.jpg
19
Yi Dai Mei Pre Fall 2019 Dubai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFA
Yi-Dai-Mei-PreFall-2019-Dubai-1418.jpg
20
Yi Dai Mei Pre Fall 2019 Dubai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFA
Yi-Dai-Mei-PreFall-2019-Dubai-1419.jpg
21
Yi Dai Mei Pre Fall 2019 Dubai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFA
Yi-Dai-Mei-PreFall-2019-Dubai-1421.jpg
22
Yi Dai Mei Pre Fall 2019 Dubai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFA
Yi-Dai-Mei-PreFall-2019-Dubai-1422.jpg
23
Yi Dai Mei Pre Fall 2019 Dubai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFA
Yi-Dai-Mei-PreFall-2019-Dubai-1425.jpg
24
Yi Dai Mei Pre Fall 2019 Dubai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFA
Yi-Dai-Mei-PreFall-2019-Dubai-1426.jpg
25
Yi Dai Mei Pre Fall 2019 Dubai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFA
Yi-Dai-Mei-PreFall-2019-Dubai-1427.jpg
26
Yi Dai Mei Pre Fall 2019 Dubai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFA
Yi-Dai-Mei-PreFall-2019-Dubai-1429.jpg
27
Yi Dai Mei Pre Fall 2019 Dubai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFA
Yi-Dai-Mei-PreFall-2019-Dubai-1431.jpg
28
Yi Dai Mei Pre Fall 2019 Dubai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFA
Yi-Dai-Mei-PreFall-2019-Dubai-1433.jpg
29
Yi Dai Mei Pre Fall 2019 Dubai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFA
Yi-Dai-Mei-PreFall-2019-Dubai-1434.jpg
30
Yi Dai Mei Pre Fall 2019 Dubai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFA
Yi-Dai-Mei-PreFall-2019-Dubai-1439.jpg
31
Yi Dai Mei Pre Fall 2019 Dubai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFA
Yi-Dai-Mei-PreFall-2019-Dubai-1440.jpg
32
Yi Dai Mei Pre Fall 2019 Dubai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFA
Yi-Dai-Mei-PreFall-2019-Dubai-1443.jpg
33
Yi Dai Mei Pre Fall 2019 Dubai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFA
Yi-Dai-Mei-PreFall-2019-Dubai-1444.jpg
34
Yi Dai Mei Pre Fall 2019 Dubai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFA
Yi-Dai-Mei-PreFall-2019-Dubai-1448.jpg
35
Yi Dai Mei Pre Fall 2019 Dubai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFA
Yi-Dai-Mei-PreFall-2019-Dubai-1452.jpg
36
Yi Dai Mei Pre Fall 2019 Dubai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFA
Yi-Dai-Mei-PreFall-2019-Dubai-1453.jpg
37
Yi Dai Mei Pre Fall 2019 Dubai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFA
Yi-Dai-Mei-PreFall-2019-Dubai-1455.jpg
38
Yi Dai Mei Pre Fall 2019 Dubai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFA
Yi-Dai-Mei-PreFall-2019-Dubai-1459.jpg
39
Yi Dai Mei Pre Fall 2019 Dubai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFA
Yi-Dai-Mei-PreFall-2019-Dubai-1463.jpg
40
Yi Dai Mei Pre Fall 2019 Dubai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFA
Yi-Dai-Mei-PreFall-2019-Dubai-1464.jpg
41
Yi Dai Mei Pre Fall 2019 Dubai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFA
Yi-Dai-Mei-PreFall-2019-Dubai-1467.jpg
42
Yi Dai Mei Pre Fall 2019 Dubai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFA
Yi-Dai-Mei-PreFall-2019-Dubai-1469.jpg
43
Yi Dai Mei Pre Fall 2019 Dubai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFA
Yi-Dai-Mei-PreFall-2019-Dubai-1472.jpg
44
Yi Dai Mei Pre Fall 2019 Dubai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFA
Yi-Dai-Mei-PreFall-2019-Dubai-1473.jpg
45
Yi Dai Mei Pre Fall 2019 Dubai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFA
Yi-Dai-Mei-PreFall-2019-Dubai-1474.jpg
46
Yi Dai Mei Pre Fall 2019 Dubai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFA
Yi-Dai-Mei-PreFall-2019-Dubai-1475.jpg
47
Yi Dai Mei Pre Fall 2019 Dubai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFA
Yi-Dai-Mei-PreFall-2019-Dubai-1476.jpg
48
Yi Dai Mei Pre Fall 2019 Dubai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFA
Yi-Dai-Mei-PreFall-2019-Dubai-1477.jpg
49
Yi Dai Mei Pre Fall 2019 Dubai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFA
Yi-Dai-Mei-PreFall-2019-Dubai-1480.jpg
50
Yi Dai Mei Pre Fall 2019 Dubai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFA
Yi-Dai-Mei-PreFall-2019-Dubai-1483.jpg
51
Yi Dai Mei Pre Fall 2019 Dubai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFA
Yi-Dai-Mei-PreFall-2019-Dubai-1484.jpg
52
Yi Dai Mei Pre Fall 2019 Dubai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFA
Yi-Dai-Mei-PreFall-2019-Dubai-1487.jpg
53
Yi Dai Mei Pre Fall 2019 Dubai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFA
Yi-Dai-Mei-PreFall-2019-Dubai-1488.jpg
54
Yi Dai Mei Pre Fall 2019 Dubai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFA
Yi-Dai-Mei-PreFall-2019-Dubai-1489.jpg
55
Yi Dai Mei Pre Fall 2019 Dubai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFA
Yi-Dai-Mei-PreFall-2019-Dubai-1490.jpg
56
Yi Dai Mei Pre Fall 2019 Dubai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFA
Yi-Dai-Mei-PreFall-2019-Dubai-1504.jpg
1
Yi Dai Mei Pre Fall 2019 Dubai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFA
Yi-Dai-Mei-PreFall-2019-Dubai-1364.jpg
2
Yi Dai Mei Pre Fall 2019 Dubai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFA
Yi-Dai-Mei-PreFall-2019-Dubai-1368.jpg
3
Yi Dai Mei Pre Fall 2019 Dubai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFA
Yi-Dai-Mei-PreFall-2019-Dubai-1373.jpg
4
Yi Dai Mei Pre Fall 2019 Dubai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFA
Yi-Dai-Mei-PreFall-2019-Dubai-1377.jpg
5
Yi Dai Mei Pre Fall 2019 Dubai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFA
Yi-Dai-Mei-PreFall-2019-Dubai-1386.jpg
6
Yi Dai Mei Pre Fall 2019 Dubai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFA
Yi-Dai-Mei-PreFall-2019-Dubai-1389.jpg
7
Yi Dai Mei Pre Fall 2019 Dubai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFA
Yi-Dai-Mei-PreFall-2019-Dubai-1393.jpg
8
Yi Dai Mei Pre Fall 2019 Dubai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFA
Yi-Dai-Mei-PreFall-2019-Dubai-1398.jpg
9
Yi Dai Mei Pre Fall 2019 Dubai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFA
Yi-Dai-Mei-PreFall-2019-Dubai-1401.jpg
10
Yi Dai Mei Pre Fall 2019 Dubai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFA
Yi-Dai-Mei-PreFall-2019-Dubai-1404.jpg
11
Yi Dai Mei Pre Fall 2019 Dubai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFA
Yi-Dai-Mei-PreFall-2019-Dubai-1409.jpg
12
Yi Dai Mei Pre Fall 2019 Dubai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFA
Yi-Dai-Mei-PreFall-2019-Dubai-1420.jpg
13
Yi Dai Mei Pre Fall 2019 Dubai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFA
Yi-Dai-Mei-PreFall-2019-Dubai-1428.jpg
14
Yi Dai Mei Pre Fall 2019 Dubai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFA
Yi-Dai-Mei-PreFall-2019-Dubai-1437.jpg
15
Yi Dai Mei Pre Fall 2019 Dubai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFA
Yi-Dai-Mei-PreFall-2019-Dubai-1441.jpg
16
Yi Dai Mei Pre Fall 2019 Dubai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFA
Yi-Dai-Mei-PreFall-2019-Dubai-1445.jpg
17
Yi Dai Mei Pre Fall 2019 Dubai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFA
Yi-Dai-Mei-PreFall-2019-Dubai-1449.jpg
18
Yi Dai Mei Pre Fall 2019 Dubai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFA
Yi-Dai-Mei-PreFall-2019-Dubai-1458.jpg
19
Yi Dai Mei Pre Fall 2019 Dubai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFA
Yi-Dai-Mei-PreFall-2019-Dubai-1462.jpg
20
Yi Dai Mei Pre Fall 2019 Dubai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFA
Yi-Dai-Mei-PreFall-2019-Dubai-1465.jpg
21
Yi Dai Mei Pre Fall 2019 Dubai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFA
Yi-Dai-Mei-PreFall-2019-Dubai-1470.jpg
22
Yi Dai Mei Pre Fall 2019 Dubai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFA
Yi-Dai-Mei-PreFall-2019-Dubai-1486.jpg
23
Yi Dai Mei Pre Fall 2019 Dubai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFA
Yi-Dai-Mei-PreFall-2019-Dubai-1492.jpg
24
Yi Dai Mei Pre Fall 2019 Dubai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFA
Yi-Dai-Mei-PreFall-2019-Dubai-1497.jpg
25
Yi Dai Mei Pre Fall 2019 Dubai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFA
Yi-Dai-Mei-PreFall-2019-Dubai-1507.jpg
Yi Dai Mei Pre Fall 2019 Dubai
105 View slideshow

Yi Dai Mei Pre Fall 2019 Dubai