1
Yi Jia Ready To Wear Fall Winter 2016 Shanghai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Yi-Jia-RTW-FW16-Shanghai-1001.jpg
2
Yi Jia Ready To Wear Fall Winter 2016 Shanghai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Yi-Jia-RTW-FW16-Shanghai-1002.jpg
3
Yi Jia Ready To Wear Fall Winter 2016 Shanghai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Yi-Jia-RTW-FW16-Shanghai-1003.jpg
4
Yi Jia Ready To Wear Fall Winter 2016 Shanghai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Yi-Jia-RTW-FW16-Shanghai-1004.jpg
5
Yi Jia Ready To Wear Fall Winter 2016 Shanghai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Yi-Jia-RTW-FW16-Shanghai-1005.jpg
6
Yi Jia Ready To Wear Fall Winter 2016 Shanghai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Yi-Jia-RTW-FW16-Shanghai-1006.jpg
7
Yi Jia Ready To Wear Fall Winter 2016 Shanghai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Yi-Jia-RTW-FW16-Shanghai-1007.jpg
8
Yi Jia Ready To Wear Fall Winter 2016 Shanghai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Yi-Jia-RTW-FW16-Shanghai-1008.jpg
9
Yi Jia Ready To Wear Fall Winter 2016 Shanghai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Yi-Jia-RTW-FW16-Shanghai-1009.jpg
10
Yi Jia Ready To Wear Fall Winter 2016 Shanghai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Yi-Jia-RTW-FW16-Shanghai-1010.jpg
11
Yi Jia Ready To Wear Fall Winter 2016 Shanghai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Yi-Jia-RTW-FW16-Shanghai-1011.jpg
12
Yi Jia Ready To Wear Fall Winter 2016 Shanghai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Yi-Jia-RTW-FW16-Shanghai-1012.jpg
13
Yi Jia Ready To Wear Fall Winter 2016 Shanghai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Yi-Jia-RTW-FW16-Shanghai-1013.jpg
14
Yi Jia Ready To Wear Fall Winter 2016 Shanghai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Yi-Jia-RTW-FW16-Shanghai-1014.jpg
15
Yi Jia Ready To Wear Fall Winter 2016 Shanghai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Yi-Jia-RTW-FW16-Shanghai-1015.jpg
16
Yi Jia Ready To Wear Fall Winter 2016 Shanghai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Yi-Jia-RTW-FW16-Shanghai-1016.jpg
17
Yi Jia Ready To Wear Fall Winter 2016 Shanghai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Yi-Jia-RTW-FW16-Shanghai-1017.jpg
18
Yi Jia Ready To Wear Fall Winter 2016 Shanghai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Yi-Jia-RTW-FW16-Shanghai-1018.jpg
19
Yi Jia Ready To Wear Fall Winter 2016 Shanghai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Yi-Jia-RTW-FW16-Shanghai-1019.jpg
20
Yi Jia Ready To Wear Fall Winter 2016 Shanghai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Yi-Jia-RTW-FW16-Shanghai-1020.jpg
21
Yi Jia Ready To Wear Fall Winter 2016 Shanghai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Yi-Jia-RTW-FW16-Shanghai-1021.jpg
22
Yi Jia Ready To Wear Fall Winter 2016 Shanghai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Yi-Jia-RTW-FW16-Shanghai-1022.jpg
23
Yi Jia Ready To Wear Fall Winter 2016 Shanghai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Yi-Jia-RTW-FW16-Shanghai-1023.jpg
24
Yi Jia Ready To Wear Fall Winter 2016 Shanghai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Yi-Jia-RTW-FW16-Shanghai-1024.jpg
25
Yi Jia Ready To Wear Fall Winter 2016 Shanghai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Yi-Jia-RTW-FW16-Shanghai-1025.jpg
26
Yi Jia Ready To Wear Fall Winter 2016 Shanghai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Yi-Jia-RTW-FW16-Shanghai-1026.jpg
27
Yi Jia Ready To Wear Fall Winter 2016 Shanghai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Yi-Jia-RTW-FW16-Shanghai-1027.jpg
28
Yi Jia Ready To Wear Fall Winter 2016 Shanghai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Yi-Jia-RTW-FW16-Shanghai-1028.jpg
29
Yi Jia Ready To Wear Fall Winter 2016 Shanghai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Yi-Jia-RTW-FW16-Shanghai-1029.jpg
30
Yi Jia Ready To Wear Fall Winter 2016 Shanghai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Yi-Jia-RTW-FW16-Shanghai-1030.jpg
31
Yi Jia Ready To Wear Fall Winter 2016 Shanghai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Yi-Jia-RTW-FW16-Shanghai-1031.jpg
32
Yi Jia Ready To Wear Fall Winter 2016 Shanghai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Yi-Jia-RTW-FW16-Shanghai-1032.jpg
33
Yi Jia Ready To Wear Fall Winter 2016 Shanghai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Yi-Jia-RTW-FW16-Shanghai-1033.jpg
34
Yi Jia Ready To Wear Fall Winter 2016 Shanghai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Yi-Jia-RTW-FW16-Shanghai-1034.jpg
35
Yi Jia Ready To Wear Fall Winter 2016 Shanghai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Yi-Jia-RTW-FW16-Shanghai-1035.jpg
36
Yi Jia Ready To Wear Fall Winter 2016 Shanghai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Yi-Jia-RTW-FW16-Shanghai-1036.jpg
37
Yi Jia Ready To Wear Fall Winter 2016 Shanghai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Yi-Jia-RTW-FW16-Shanghai-1037.jpg
38
Yi Jia Ready To Wear Fall Winter 2016 Shanghai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Yi-Jia-RTW-FW16-Shanghai-1038.jpg
39
Yi Jia Ready To Wear Fall Winter 2016 Shanghai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Yi-Jia-RTW-FW16-Shanghai-1039.jpg
40
Yi Jia Ready To Wear Fall Winter 2016 Shanghai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Yi-Jia-RTW-FW16-Shanghai-1040.jpg
41
Yi Jia Ready To Wear Fall Winter 2016 Shanghai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Yi-Jia-RTW-FW16-Shanghai-1041.jpg
42
Yi Jia Ready To Wear Fall Winter 2016 Shanghai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Yi-Jia-RTW-FW16-Shanghai-1042.jpg
43
Yi Jia Ready To Wear Fall Winter 2016 Shanghai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Yi-Jia-RTW-FW16-Shanghai-1043.jpg
44
Yi Jia Ready To Wear Fall Winter 2016 Shanghai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Yi-Jia-RTW-FW16-Shanghai-1044.jpg
45
Yi Jia Ready To Wear Fall Winter 2016 Shanghai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Yi-Jia-RTW-FW16-Shanghai-1045.jpg
46
Yi Jia Ready To Wear Fall Winter 2016 Shanghai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Yi-Jia-RTW-FW16-Shanghai-1046.jpg
47
Yi Jia Ready To Wear Fall Winter 2016 Shanghai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Yi-Jia-RTW-FW16-Shanghai-1047.jpg
48
Yi Jia Ready To Wear Fall Winter 2016 Shanghai Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Yi-Jia-RTW-FW16-Shanghai-1048.jpg
Yi Jia Ready To Wear Fall Winter 2016 Shanghai
48 View slideshow

Yi Jia Ready To Wear Fall Winter 2016 Shanghai